Προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

36.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, στα οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον τα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11Β, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9.

(1Α)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, αναφορικά με ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου:

Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων καταρτίζονται στη βάση αντίστοιχων ή παρόμοιων μέτρων των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(β) Τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων δύναται να αποτελούν μέρος των τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων.

(γ) Στην περίπτωση που τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ενσωματώνονται στα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων, τα μέτρα που ορίζονται σε αυτά προσδιορίζονται σαφώς.

(2) (α) Τα προγράμματα αυτά είτε ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 ή σε άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλογα με την περίπτωση είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράμματα.

(β) Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσωματωθεί στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή στα εν λόγω άλλα προγράμματα, οι στόχοι και τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.

(3) Στα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, κατά περίπτωση, περιγράφεται η συμβολή των μέσων και των μέτρων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και αξιολογείται η χρησιμότητα των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα VI ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων και περιγράφονται επίσης τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και η συμβολή τους στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

(4) Ο Υπουργός θεσπίζει ειδικά προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που εγκρίνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(5) Τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(6) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάρτιση των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

(7) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών, στον μορφότυπο που θεσπίζεται με τις εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 33 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.