Ερμηνεία

36Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αλιευτικές δραστηριότητες” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 4(1)(28)  του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

“αλιευτικό εργαλείο” σημαίνει το αντικείμενο ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην αλιεία ή στην υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή την εκτροφή θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση, τη σύλληψη ή την εκτροφή τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων∙

“απόβλητο αλιευτικών εργαλείων” σημαίνει το αλιευτικό εργαλείο που εμπίπτει στον ορισμό του όρου «απόβλητο», περιλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσαρτημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που αυτό εγκαταλείφθηκε ή απωλέσθη∙

“βιοαποδομήσιμη πλαστική ύλη” σημαίνει την πλαστική ύλη που μπορεί να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, ώστε τελικά να αποσυντεθεί σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό, και η οποία είναι ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες∙

“διάθεση στην αγορά” σημαίνει την πρώτη φορά  κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά της Δημοκρατίας∙

“διαθεσιμότητα στην αγορά” σημαίνει την προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Δημοκρατίας στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν∙

“εναρμονισμένο πρότυπο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2(1)(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

“εξ αποστάσεως σύμβαση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 15 του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου∙

“λιμενική εγκατάσταση παραλαβής” σημαίνει τη σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση, η οποία δύναται να παρέχει την υπηρεσία παραλαβής των αποβλήτων από πλοία∙

“οδηγία (ΕΕ) 2019/904” σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον∙

“οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη” σημαίνει το πλαστικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα τα οποία, μέσω οξείδωσης, οδηγούν στη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε μικρά τμήματα ή σε χημική αποσύνθεση∙

“παραγωγός” σημαίνει-

(α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι  εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο κατασκευάζει, γεμίζει, πωλεί ή εισάγει κατ’ επάγγελμαν, ανεξάρτητα από τη χρησιμο-ποιούμενη τεχνική πώλησης, περιλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, και διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, γεμισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, άλλο από το πρόσωπο που διεξάγει τις αλιευτικές δραστηριότητες∙ ή

(β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα το οποίο πωλεί κατ’ επάγγελμαν  σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθείας σε νοικοκυριά ή χρήστες, εξαιρουμένων των νοικοκυριών, μέσω εξ αποστάσεως συμβάσεων, πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή γεμισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, άλλο από το πρόσωπο που διεξάγει τις αλιευτικές δραστηριότητες∙

“πλαστική ύλη” σημαίνει το υλικό που αποτελείται από πολυμερές, όπως η ουσία αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς∙

“πλαστικό προϊόν μίας χρήσης” σημαίνει το προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο δεν έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά, προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές, με επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε∙

“προϊόντα καπνού” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου∙

“συσκευασία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις των άρθρων  2 και 2Α του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου∙