Προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

36.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση που υποβάλλεται από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει, το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013, Κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους καθορίζει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9.

(2) (α) Τα προγράμματα αυτά είτε ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 35 ή σε άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλογα με την περίπτωση είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράμματα.

(β) Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσωματωθεί σε σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα προγράμματα, τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.

(3) Στα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τίθενται στόχοι για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, περιγράφονται τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης και γίνεται αξιολόγηση των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων. Τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

(4) Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κατάλληλα και συγκεκριμένα ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και δύναται να θέσει, για τον ίδιο σκοπό, ποιοτικούς στόχους και δείκτες διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(5) Τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(6) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάρτιση των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

(7) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτών.