Καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

33.(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) Ασχολείται με τη συλλογή ή τη μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση ή/και

(β) ασχολείται με την εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων ή/και

(γ) εξασφαλίζει το ίδιο την επεξεργασία των αποβλήτων του, περιλαμβανομένης και της ανάκτησης ή διάθεσης στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων του,

εξασφαλίζει καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων πριν την έναρξη των εργασιών του.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3)(α) Πρόσωπο για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλει αίτηση στο Διευθυντή  του Τμήματος Περιβάλλοντος για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(β) Η αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων υποβάλλεται σε έντυπο, που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και πληροί τις προϋποθέσεις για καταχώριση, εξασφαλίζει έγκριση από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και καταχωρίζεται σε αυτό.

(5) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ισχύει επ’ αόριστο, υπό την προϋπόθεση ότι το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Τέλος καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτωνˑ

(β) στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση   αποβλήτων κάθε προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τους παραγωγούς, παραλήπτες, τις συνολικές ποσότητες αποβλήτων και τα ρεύματα αποβλήτωνˑ

(γ) έντυπα  αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς αποβλήτων που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτοςː

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπομένων στις παραγράφους (α) έως (γ), η καταχώριση διαγράφεται από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για εκ νέου καταχώριση.

(6) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση εξασφάλισης άλλων αδειών ή εγκρίσεων, που απαιτούνται δυνάμει άλλης οικείας νομοθεσίας.

(7) Πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, ενημερώνουν προηγουμένως γραπτώς τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων καταχώρισης.

(8) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δύναται να αρνηθεί την καταχώριση  στο Αρχείο Διαχείρισης Αποβλήτων, εάν κατά την εξέταση της αίτησης κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η  προστασία του περιβάλλοντος.

(9) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, όταν κρίνει ότι πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρισθεί στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 ή/και των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται στα διατάγματα που προβλέπονται στο εδάφιο (10), δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσωρινά την καταχώριση με αιτιολογημένη ειδοποίησή του ή/και να διαγράψει την καταχώριση από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(10) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία  καθορίζουν τις τεχνικής φύσεως υποχρεώσεις των προσώπων που καταχωρίζονται στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(11) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος τηρεί, επιπρόσθετα, αρχείο-

(α) Των προσώπων που εξασφαλίζουν άδεια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24ˑ και

(β) των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων.