Μητρώο αποβλήτων

32.-(1) (α)Κάθε πρόσωπο που αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28, κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων και τα πρόσωπα που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι ή/και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούνται όπως-

(i) τηρούν χρονολογικό μητρώο αποβλήτων με τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων και των υλικών που απορρέουν από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης και, όπου είναι σκόπιμο, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα·

(ii) διαθέτουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) στην αρμόδια αρχή κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου ή των μητρώων που δημιουργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) καθώς και κάθε φορά που ζητείται από την αρμόδια αρχή· και

(iii) χορηγούν στην αρμόδια αρχή ή σε προηγούμενο κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, όταν αυτά τους ζητούνται.

(β) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α) και σε άλλες κατηγορίες αποβλήτων.

(1Α)(α) Η αρμόδια αρχή δημιουργεί μητρώο ή συντονισμένα μητρώα για την καταγραφή των πληροφοριών για τα επικίνδυνα απόβλητα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια της Δημοκρατίας.

(β) Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα στοιχεία για τα απόβλητα που υποβάλλονται από τους βιομηχανικούς φορείς εκμετάλλευσης στο Ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων που έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006.

(γ) Η αρμόδια αρχή δύναται να δημιουργεί παρόμοια μητρώα για άλλες κατηγορίες αποβλήτων, ιδίως εκείνες για τις οποίες τίθενται στόχοι στη νομοθεσία και εκείνες για τις οποίες επιβάλλονται υποχρεώσεις υποβολής των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(2) (α) Τα στοιχεία του μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων τηρούνται-

(i) από τους παραγωγούς ή κατόχους επικίνδυνων αποβλήτων, τα αδειοδοτημένα πρόσωπα, μεσίτες ή εμπόρους που ασχολούνται με τη συλλογή και τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων για πέντε τουλάχιστον χρόνια, και

(ii) από τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους,

και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες του εδαφίου (1) (α) (i) .

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) παραδίδουν το εν λόγω μητρώο στην αρμόδια αρχή, εφόσον αυτά παύσουν οριστικά τις εργασίες τους που αφορούν την παραγωγή και/ ή διαχείριση αποβλήτων.

(3) Το ακριβές περιεχόμενο του μητρώου καθώς και η διαδικασία τήρησής του καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Για σκοπούς οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και στις διατάξεις της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (5) του άρθρου 54, ο κωδικός αριθμός ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό, θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής του πρόσωπου που υποβάλλει τα έντυπα ή τις πληροφορίες ή τις αιτήσεις ή τις ειδοποιήσεις.