Μητρώο αποβλήτων

32.-(1) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, κάθε πρόσωπο που αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28, κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων και πρόσωπα που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι ή μεσίτες επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούνται όπως -

(i) τηρούν χρονολογικό μητρώο αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνονται η ποσότητα των αποβλήτων, η φύση και η προέλευσή τους και όπου χρειάζεται ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και ο τρόπος επεξεργασίας τους·

(ii) διαβιβάζουν τις πληροφορίες της παραγράφου (α) στην αρμόδια αρχή κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή·

(iii) χορηγούν στην αρμόδια αρχή ή σε προηγούμενο κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, όταν αυτά τους ζητούνται.

(β) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α) και σε άλλες κατηγορίες αποβλήτων.

(2) (α) Τα στοιχεία του μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων τηρούνται-

(i) από τους παραγωγούς ή κατόχους επικίνδυνων αποβλήτων, τα αδειοδοτημένα πρόσωπα, μεσίτες ή εμπόρους που ασχολούνται με τη συλλογή και τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων για πέντε τουλάχιστον χρόνια, και

(ii) από τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους,

και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες του εδαφίου (1) (α) (i) .

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) παραδίδουν το εν λόγω μητρώο στην αρμόδια αρχή, εφόσον αυτά παύσουν οριστικά τις εργασίες τους που αφορούν την παραγωγή και/ ή διαχείριση αποβλήτων.

(3) Το ακριβές περιεχόμενο του μητρώου καθώς και η διαδικασία τήρησής του καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.