Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά

20.-(1) Τα άρθρα 17, 18, 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα αναμειγμένα απόβλητα που παράγονται στα νοικοκυριά.

(2) Τα άρθρα 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα επιμέρους κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στα νοικοκυριά μέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από πρόσωπο που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή 33, αντίστοιχα.