Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά

20.-(1) Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, ο Υπουργός καθιερώνει χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 και δεν ρυπαίνουν άλλες ροές δημοτικών αποβλήτων.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα αναμειγμένα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα επιμέρους κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά μέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από οργανισμό ή εταιρεία που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή του άρθρου 33, αντίστοιχα.