Σήμανση, συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, κατά τη συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους, τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται και να σημαίνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Κάθε φορά που επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται σε εγκατάσταση αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο περιέχει τα ενδεδειγμένα δεδομένα που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΒ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. Το έντυπο δύναται να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.

(3) Το έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) συμπληρώνεται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από το πρόσωπο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα και από το πρόσωπο που προβαίνει στην ανάκτησης ή διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

(4) Το συμπληρωμένο έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διατηρείται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από το πρόσωπο που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα και από το πρόσωπο που προβαίνει στη διάθεση ή ανάκτηση επικίνδυνων αποβλήτων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την τήρηση του μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων, που προβλέπεται στο άρθρο 32(2) .

(5) Οι παραγωγοί ή κάτοχοι επικίνδυνων αποβλήτων, τα πρόσωπα που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα και τα πρόσωπα που επεξεργάζονται επικίνδυνα απόβλητα, διαβιβάζουν κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους, καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή, αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.