Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων και εξαιρέσεις

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, οι παραγωγοί, συλλέκτες, μεταφορείς και οι διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται να αναμειγνύουν τα επικίνδυνα απόβλητα με άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων ή με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η ανάμειξη περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) , η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει την ανάμειξη κατά περίπτωση υπό τους πιο κάτω όρους:

(α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται από πρόσωπο που αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25,

(β) πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 και δεν αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και

(γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(3)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 49, 50 και 51, όταν επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναμιχθεί κατά τρόπο παράνομο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος παραγωγός, συλλέκτης, μεταφορέας ή διαχειριστής επικίνδυνων αποβλήτων διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται διαχωρισμός, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 10.

(β) Όταν ο διαχωρισμός δεν είναι αναγκαίος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) ανωτέρω, ο υπεύθυνος παραγωγός, συλλέκτης, μεταφορέας ή διαχειριστής επικίνδυνων αποβλήτων διασφαλίζει ότι τα ανάμικτα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 για την επεξεργασία τέτοιου μείγματος.