Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων και εξαιρέσεις

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, οι παραγωγοί, συλλέκτες, μεταφορείς και οι διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται να αναμειγνύουν τα επικίνδυνα απόβλητα με άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων ή με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η ανάμειξη περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) , η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει την ανάμειξη κατά περίπτωση υπό τους πιο κάτω όρους:

(α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται από πρόσωπο που αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25,

(β) πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 και δεν αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και

(γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(2) Τηρουμένων των κριτηρίων που αφορούν τη δυνατότητα τεχνικής και οικονομικής εφαρμογής, όταν επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναμειχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) , πραγματοποιείται διαχωρισμός, εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το άρθρο 10.