Δημοσίευση αποφάσεων

51A.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δημοσιεύει στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή μέσο, κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται ειδοποίηση βελτίωσης, απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιμο ή διοικητική κύρωση, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων.

(β) Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται ειδοποίηση βελτίωσης, απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιμο ή διοικητική κύρωση αλλά δεν περιλαμβάνει πληροφορίες με χαρακτήρα βιομηχανικού ή εμπορικού απορρήτου.

(γ) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) «εμπορικό απόρρητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), σε περίπτωση πρώτης παράβασης ή μη σοβαρής παράβασης όπου ο Διευθυντής κρίνει ότι η δημοσίευση της ταυτότητας του νομικού προσώπου το οποίο αφορά η απόφαση ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου το οποίο αφορά η απόφαση είναι δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης των δεδομένων αυτών, ο Διευθυντής-

(α) αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση∙ ή

(β) δημοσιεύει την απόφαση σε ανώνυμη βάση, εφόσον η δημοσίευση πληροί τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού, ή

(γ) δεν δημοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα της δημοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων σε σχέση με ειδοποίηση βελτίωσης, απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιμο ή διοικητική κύρωση που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

(3) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει να δημοσιεύσει απόφαση με ανώνυμο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), δύναται να αναβάλει τη δημοσίευση των οικείων δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα, όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι που δικαιολογούν την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να υφίστανται μέσα στο διάστημα αυτό.

(4) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής προβεί σε δημοσίευση κατά το παρόν άρθρο, οφείλει να δημοσιεύσει και κάθε επακόλουθη διαφοροποίηση των γεγονότων που δημοσιοποιήθηκαν με τη πρώτη δημοσίευση, όπως την τυχόν ανάκληση της σχετικής κύρωσης ή μέτρου, την τυχόν προσβολή της κύρωσης ή μέτρου με προσφυγή ή έφεση ενώπιον αρμόδιου Δικαστηρίου και την έκβαση τέτοιας προσφυγής ή έφεσης, περιλαμβανομένης της ακύρωσης της κύρωσης ή μέτρου από το αρμόδιο Δικαστήριο.

(5) Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που δημοσιεύεται, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, παραμένει στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Περιβάλλοντος για διάστημα ενός έτους μετά τη δημοσίευσή της. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατηρούνται στο διαδίκτυο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού.