Διοικητικές κυρώσεις

51.-(1) (α) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο που προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ανεξάρτητα από την αστική η την ποινική ευθύνη που του καταλογίζεται, επιβάλλεται, ως διοικητική κύρωση, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, πρόστιμο μέχρι το ποσό των 500.000 Ευρώ.

(β) Σε περίπτωση σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς, η αρμόδια αρχή, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι του ποσού των 4 εκατομμυρίων Ευρώ.

(2) Εάν πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα προκαλεί μόλυνση ή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε προσωρινή αναστολή και διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης, μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτραπεί η μόλυνση, ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή ο κίνδυνος στη δημόσια υγεία. Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να προβεί στην οριστική διακοπή της λειτουργίας εγκατάστασης και την ανάκληση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, εάν το πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα από την αρμόδια αρχή μέτρα ή εάν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη.

(3) Εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος, την έκταση και τη σημασία της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης προκαλείται κίνδυνος σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς, το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αρχής, μετά την επιβολή της προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της λειτουργίας της εγκατάστασης μπορεί να επιβάλει και πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 40.000 Ευρώ για κάθε μέρα παράβασης της απαγόρευσης λειτουργίας.

(4) Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στα παραπάνω εδάφια του παρόντος άρθρου, αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την αρμόδια αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλλει τις απόψεις του εντός διαστήματος πέντε ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για πέντε επιπλέον μέρες.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 75 ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης ή, σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία πράξη ή παράλειψη νομικού προσώπου επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για καταβολή του διοικητικού προστίμου, φέρουν, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 49.