Τέλη

53.-(1) Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων με βάση το άρθρο 25 και οποιασδήποτε άλλης άδειας και/ ή έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς και/ ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει:

(α) το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων και/ ή οποιασδήποτε άλλης άδειας και/ ή έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς και/ ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) το ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων επιθεώρησης και διεξαγωγής μετρήσεων των αποβλήτων για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια διαχείρισης αποβλήτων·

(γ) τέλος για έκτακτη επιθεώρηση μετά από υποψία ή/ και καταγγελία για ενέργεια που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή/ και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου που αφορά στα απόβλητα, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας διαχείρισης αποβλήτων του, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ετήσιου τέλους, το οποίο θεωρεί εύλογο.