Τέλη

53.-(1) Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 ή για την εξέταση αίτησης για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 και για την έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή/και τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς ή/και διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει:

(α) Το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή/και οποιασδήποτε άλλης άδειας ή/και έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς ή/και διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) το ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων επιθεώρησης και διεξαγωγής μετρήσεων των αποβλήτων για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια διαχείρισης αποβλήτων·

(γ) το τέλος για έκτακτη επιθεώρηση μετά από υποψία ή/και καταγγελία για ενέργεια που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ)το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση αίτησης καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ή/και το ετήσιο τέλος καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 33.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή/ και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου που αφορά στα απόβλητα, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας διαχείρισης αποβλήτων του, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ετήσιου τέλους, το οποίο θεωρεί εύλογο.