Υποβολή έκθεσης προς την Επιτροπή

56.-(1)(α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13 για κάθε ημερολογιακό έτος.

(β) Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

(i) στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και

(ii) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω.

(γ) Για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, περί καθορισμού ερωτηματολογίου για τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα.

(δ) Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες επίχωσης και άλλες εργασίες ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν. η αρμόδια αρχή αναφέρει την επανεπεξεργασία των αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εργασίες επίχωσης ως επίχωση.

(ε) Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.

(2)(α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 11Β σε ετήσια βάση.

(β) Τα δεδομένα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

(i) Στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και

(ii) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(3)(α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδομένα για τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά για κάθε ημερολογιακό έτος.

(β) Τα δεδομένα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται-

(i) στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και

(ii) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(4)(α) Τα δεδομένα που υποβάλλονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (8) του άρθρου 13Α, περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα ποσοστά απωλειών, όπου εφαρμόζεται.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται στον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.