Έκθεση προς την Επιτροπή

56.-(1) Κάθε τρία χρόνια ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή, για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Η έκθεση υποβάλλεται εντός εννέα μηνών από το τέλος της τριετούς περιόδου την οποία καλύπτει.

(2) Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για -

(α) τη διαχείριση των αποβλήτων ορυκτελαίων,

(β) την επιτευχθείσα πρόοδο κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, και

(γ) την εφαρμογή τυχόν διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11.

(3) Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει τις πληροφορίες που εκάστοτε ορίζει η Επιτροπή.

(4)(α) Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, σε ηλεκτρονική μορφή, με πληροφορίες για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου κάθε φορά που αυτό πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1102/2008.

(β) Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει τις πληροφορίες που εκάστοτε ορίζει η Επιτροπή.