Τροποποιήσεις Παραρτημάτων

55. Οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου θεσπίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.