Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

31.-(1) Ο Υπουργός, μετά από σχετική συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, δύναται, όταν κρίνει ότι δικαιολογείται ή επιβάλλεται για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 10, να -

(α) ανακαλέσει την άδεια,

(β) συντομεύσει το χρόνο ισχύος της,

(γ) προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, και/ ή

(δ) τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους επιβληθέντες όρους.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει δεόντως αιτιολογημένη ειδοποίηση προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10.