Περιορισμοί της διάθεσης και της διαθεσιμότητας στην αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος VIA

36Ε.-(1) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος VIA και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

(2) Η διαθεσιμότητα στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος VIA, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, είναι επιτρεπτή έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, με σκοπό την εξάντληση του αποθέματος των εν λόγω προϊόντων, νοουμένου ότι αυτά διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 3η Ιουλίου 2021.