Εξουσία άμεσης παρέμβασης

46Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν, κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής διαπιστώνει ότι πρόσωπο προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή λειτουργεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, ή παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ενημερώνει τον Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος, με ή χωρίς την συνδρομή της Αστυνομίας, επιδίδει απευθείας απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 46, χωρίς την προηγούμενη επίδοση ειδοποίησης βελτίωσης, με την οποία διατάσσει άμεσα μέτρα περιορισμού ή παύσης της ρύπανσης ή μείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και μέτρα μείωσης ή εξάλειψης της οχληρίας, περιλαμβανομένης της άμεσης αναστολής της λειτουργίας και/ή της απομάκρυνσης και/ή της διαχείρισης οποιωνδήποτε ουσιών και/ή αποβλήτων και/ή εξοπλισμού και/ή αντικειμένων.

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί άμεσα με απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)  ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Δαπάνες της αρμόδιας αρχής και/ ή του Διευθυντή και/ ή του Αρχιεπιθεωρητή που γίνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λόγω άρνησης ή παράλειψης άμεσης συμμόρφωσης προσώπου με απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται να εισπράττονται από τον παραβάτη ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή σε περίπτωση μέτρων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και ο Διευθυντής σε τέτοια περίπτωση δύναται να αποφασίσει την άμεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της καταχώρησης σε Αρχείο ή Μητρώο, και/ή την άμεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της εκδοθείσας δυνάμει του παρόντος νόμου άδειας.