Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

50.-(1)(α) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 18, 22Α, 24, 29, 33, του άρθρου 49 ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 12, 13, 22 και 54 ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, του εδαφίου (1) του άρθρου 28, του εδαφίου (10) του άρθρου 33 και του εδαφίου (4) του άρθρου 54, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

(β) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο Επιθεωρητής είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τα 4000 ευρώ.

(γ) Όταν ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε σοβαρό αδίκημα, σύμφωνα με την κρίση του, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 18, 22Α, 24, 29, 33, του άρθρου 49 ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 12, 13, 22 και 54 ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, του εδαφίου (1) του άρθρου 28, του εδαφίου (10) του άρθρου 33 και του εδαφίου (4) του άρθρου 54, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

(δ) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο Αρχιεπιθεωρητής είναι ανάλογο με την σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20,000) .

(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση στην οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξής του, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

(2Α)(α) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής, που ορίζεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44, διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, επιδίδει γραπτή ειδοποίηση συμμόρφωσης στο εν λόγω πρόσωπο, απαιτώντας από αυτό να λάβει τα μέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση συμμόρφωσης εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης αυτής.

(β) Στην περίπτωση των οργανωμένων κτιριακών συγκροτημάτων με κεντρική διαχείριση, η ειδοποίηση συμμόρφωσης επιδίδεται στον παραβάτη, και σε περίπτωση που αυτός δεν μπορεί να εντοπιστεί στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.

(γ) Στην περίπτωση των κοινόκτητων οικοδομών που αποτελούνται από πέραν της μιας μονάδας, η ειδοποίηση συμμόρφωσης επιδίδεται στη διαχειριστική επιτροπή, και στην περίπτωση που τέτοια επιτροπή δεν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη ή στον ενοικιαστή ή στον κάτοχο της κάθε μονάδας.

(2Β)  Σε περίπτωση που παραβάτης αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση συμμόρφωσης που του επιδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2Α), ο Επιθεωρητής έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του εν λόγω αδικήματος, και το ποσό που καθορίζει είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει-

(i) τα διακόσια ευρώ (€200), εάν ο παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο∙ και

(ii) τα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000), εάν ο παραβάτης είναι νομικό πρόσωπο.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο  Επιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ότι συνιστά αδίκημα, επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης της εξώδικης ρύθμισης, τότε ο Επιθεωρητής δύναται να καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίμου διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδάφιου (3) , αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) ότι συνιστά αδίκημα, δεν τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εντός σαράντα οκτώ ωρών, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα για το οποίο ο Επιθεωρητής πρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1) ή (2) θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(6) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Επιθεωρητής εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλει στην οποία αναγράφονται και τα εξής:

(α) το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα,

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, και

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) , αν το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (3) καταβληθεί πριν από την περίοδο δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) , μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού στο λογιστήριο της αρμόδιας αρχής και την έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο Δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

(8Α) Στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων για παράβαση των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, από Επιθεωρητές των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι ορίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, το ποσό της εξώδικης ρύθμισης καταβάλλεται στο ταμείο της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

(9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση όμως καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

(10) Σε περίπτωση που περιέλθουν στην αντίληψη του νέα στοιχεία που να το δικαιολογούν, ο Αρχιεπιθεωρητής, παρέχοντας γραπτώς την απαραίτητη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση, δύναται να αποσύρει ή να τροποποιήσει την ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης αδικήματος.