Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42

37.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42 -

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών·

«Περιβαλλοντική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«σχέδιο και/ή πρόγραμμα» σημαίνει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 35 και/ ή πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 36.

(2) Τα άρθρα 38, 39, 40, 41 και 42 εφαρμόζονται στα σχέδια και/ ή προγράμματα, εξαιρουμένων αυτών που σχεδιάστηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή για να εφαρμοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.