Δημόσια ακρόαση

39.-(1) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, για πρόταση που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σημαντικών σχεδίων και/ ή προγραμμάτων, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης,.

(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόμενο κοινό και άλλα θέματα σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, καθορίζονται με κανονισμούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.