Αρχή της εγγύτητας και της αυτάρκειας

16.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κάθε αναγκαίο μέτρο, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο, για να δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων για ανάκτηση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(2) (α) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να προστατεύσει το δίκτυό της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μπορεί να περιορίσει τη μεταφορά προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι η μεταφορά αυτή θα είχε ως συνέπεια τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

(β) Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(γ) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ, δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίσει τη μεταφορά από την Κυπριακή Δημοκρατία αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «μεταφορά» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2, παράγραφος 34 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(3) Το δίκτυο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) σχεδιάζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να επιτρέπει τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στα λοιπά κράτη μέλη να κινηθούν χωριστά προς το στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.

(4) Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση ή την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

(5) Οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαθέτει το πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο έδαφός της.