ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2.-(1)Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια οδήγησης” σημαίνει άδεια οδήγησης μηχανοκινήτου οχήματος, η οποία χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου·

“Αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει τον κεντρικό οργανισμό που έχει συσταθεί από ασφαλιστές της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε κράτος εκτός της Δημοκρατίας με σκοπό την υλοποίηση διεθνών διευθετήσεων σε σχέση με την ασφάλιση οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων για ευθύνη έναντι τρίτου όταν επισκέπτονται κράτη όπου τέτοια ασφάλιση είναι υποχρεωτική και με τον οποίο το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει συμβληθεί

“αντιπρόσωπος για διακανονισμό απαιτήσεων” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από ασφαλιστή για τη διαχείριση και το διακανονισμό απαιτήσεων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 16Β και ο διορισμός του δεν συνιστά αφ’ εαυτού άνοιγμα υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας ή εγκατάσταση ασφαλιστικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

"ασφαλισμένος" (insured) σημαίνει πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από ασφαλιστήριο αλλά δεν είναι απαραίτητα ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου (policyholder)·

“ασφαλιστήριο” σημαίνει ασφαλιστικό συμβόλαιο μηχανοκίνητου οχήματος και περιλαμβάνει καλυπτικό σημείωμα

"ασφαλιστής" σημαίνει ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο·

"ασφαλιστικές απαιτήσεις" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 308 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

“Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος” (“International Motor Insurance Card”, γνωστό διεθνώς ως “πράσινη κάρτα”) σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης μηχανοκίνητου οχήματος του οποίου ο τύπος δημοσιεύεται κατά καιρούς με γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο έχει εκδοθεί (α) εκτός της Δημοκρατίας με εξουσιοδότηση οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ή (β) στη Δημοκρατία με εξουσιοδότηση του Κυπριακού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

"δικαστική απόφαση" σημαίνει απόφαση ή διάταγμα που εκδίδεται από αρμόδιο Δικαστήριο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά σε αποζημιώσεις για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

”εγγυητικό ταμείο” σημαίνει το ταμείο το οποίο έχει συσταθεί με το άρθρο 1 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Δεκεμβρίου 1983 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης, που προκύπτει από την κυκλοφορία μηχανοκινήτων οχημάτων και το οποίο, σε ό,τι αφορά τη Δημοκρατία, είναι το Ταμείο Ασφαλιστών και σε ό,τι αφορά χώρα που δεν αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, οποιοδήποτε ταμείο έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό·

”Ενοποιημένη Συμφωνία” («Unified Agreement», γνωστή διεθνώς ως «Internal Regulations») σημαίνει τη Συμφωνία των Μελών του Συμβουλίου Γραφείων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2Α ενοποιεί και αντικαθιστά, από την 1η Ιουλίου 2003, τη Συμφωνία Ενιαίου Τύπου και την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και η οποία δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Επόπτης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί των Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμο∙

"Έφορος Ασφαλίσεων" σημαίνει τον, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ασκούντα καθήκοντα Εφόρου Ασφαλίσεων, δημόσιο λειτουργό·

"ζημιωθείς" σημαίνει τον τρίτο που αξιώνει αποζημίωση και/ή δικαιούται να αποζημιωθεί σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη ή/και ζημία σε περιουσία, την οποία υπέστη ως αποτέλεσμα της χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος επί οδού·

"κάτοχος ασφαλιστηρίου" (policyholder) σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο με την ασφαλιστική επιχείρηση φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε ασφαλιστήριο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“Κανονισμός 2495/95/ΕΚ“ σημαίνει τον Κανονισμό 2495/95/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“κράτος μέλος“ σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ ή συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαϊου 1992, και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17ην Μαϊου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

“Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων το οποίο είναι μέλος του Συμβουλίου Γραφείων και που είναι το εντεταλμένο γραφείο από τον Υπουργό για υπογραφή και εφαρμογή της “Συμφωνίας Ενιαίου Τύπου” και της “Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης”·

”Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών” σημαίνει το κέντρο πληροφοριών που καθορίζεται στο άρθρο 16Γ του παρόντος Νόμου·

”Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης” σημαίνει τον οργανισμό που καθορίζεται στο άρθρο 16Ε του παρόντος Νόμου·

“μηχανοκίνητο όχημα” σημαίνει οποιοδήποτε αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται να κινείται στο έδαφος με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια, που δεν κινείται σε σιδηρογραμμές και περιλαμβάνει ρυμουλκούμενο όχημα (trailer) συνδεδεμένο ή μή με το κυρίως αυτοκινούμενο όχημα, δεν περιλαμβάνει όμως αναπηρικά καροτσάκια και χορτοκοπτικές μηχανές·

"οδός" σημαίνει οποιαδήποτε οδό, δρόμο, πλατεία, καθώς και κάθε ανοιχτό χώρο στον οποίο το κοινό έχει πρόσβαση και περιλαμβάνει γέφυρα που χρησιμοποιείται σχετικά με οποιαδήποτε οδό, καθώς και οποιοδήποτε ανοιχτό χώρο μέσα στις περιοχές των λιμένων και αεροδρομίων, με εξαίρεση πεδίο απογείωσης, προσγείωσης και στάθμευσης αεροσκαφών·

“Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος” σημαίνει τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 1999 και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά·

“πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης“ (certificate of frontier insurance) σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 72/166/ΕΟΚ της 24ης Απριλίου 1972 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και το οποίο εκδίδεται σε σχέση με μηχανοκίνητο όχημα από ή εκ μέρους οποιουδήποτε φορέα, που αναγνωρίζεται από κράτος μέλος ως αρμόδιος να εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά·

“Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης” (“Multilateral Guarantee Agreement”) σημαίνει τη συμφωνία που έχει υπογραφεί από τα κράτη της Ευρώπης που αναφέρονται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η οποία Συμφωνία τελεί υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και έχει επίσης υπογραφεί από το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

“πτώχευση” με τις γραμματικές της αλλαγές και συναφείς εκφράσεις περιλαμβάνει και αφερεγγυότητα

“Συμβούλιο Γραφείων” (Council of Bureaux) σημαίνει το σύνολο των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης που είναι υπεύθυνο, σε συνεργασία με τη βασική ομάδα εργασίας οδικών μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, για την πλήρη συμμόρφωση των μελών με τις Συστάσεις της Γενεύης που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διακίνησης των αυτοκινητιστών

“Συμφωνία Ενιαίου Τύπου” (“Uniform Agreement”) σημαίνει τη συμφωνία που το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει προσυπογράψει με κάθ’ ένα από τα Αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, μέλη του Συμβουλίου Γραφείων, για σκοπούς έκδοσης των Διεθνών Πιστοποιητικών Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων

“Ταμείον Ασφαλιστών” σημαίνει την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως με το όνομα “Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων” η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου στις 18 Φεβρουαρίου 1969 με αριθμό εγγραφής 2377 και περιλαμβάνει και το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

“τόπος συνήθους στάθμευσης μηχανοκινήτου οχήματος” σημαίνει:

(α) το έδαφος του κράτους του οποίου το όχημα φέρει πινακίδα κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν η πινακίδα του είναι μόνιμη ή προσωρινή,

(β) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται εγγραφή για ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία όμως φέρουν πινακίδα ασφάλισης ή διακριτικό σήμα ανάλογο με την πινακίδα κυκλοφορίας, το έδαφος του κράτους στο οποίο εκδόθηκε το πιο πάνω σήμα ή πινακίδα,

(γ) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται για ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα ούτε εγγραφή, ούτε πινακίδα ασφάλισης, ούτε διακριτικό σήμα, το έδαφος του κράτους στο οποίο ο κάτοχος του οχήματος έχει τη μόνιμη κατοικία του,

(δ) στην περίπτωση που το μηχανοκίνητο όχημα που εμπλέκεται σε ατύχημα, δε φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή φέρει πινακίδες που δεν αντιστοιχούν ή δεν αντιστοιχούν πλέον στο όχημα, στο έδαφος του κράτους στο οποίο συνέβη το ατύχημα, για τους σκοπούς της ικανοποίησης των αξιώσεων από ατυχήματα·

"τρίτος" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση τον οδηγό του οχήματος που προκάλεσε το θάνατο ή σωματική βλάβη ή/και ζημιά σε περιουσία ως αποτέλεσμα της χρήσης του μηχανοκινήτου οχήματος επί οδού·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

Τροποποίηση του βασικού νόμου

2Α. ΄Οπου, στο κείμενο του παρόντα Νόμου απαντώνται οι όροι <Συμφωνία Ενιαίου Τύπου> και <Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης>, μαζί ή ξεχωριστά, αντικαθίστανται, από την 1η Ιουλίου 2003, με τον όρο «Ενοποιημένη Συμφωνία», η οποία θα τυγχάνει εφαρμογής στη έκταση που εφαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι τρίτου, αδικήματα και ποινές

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να-

(α) Χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα σε οδό, εκτός αν βρίσκεται σε ισχύ, σχετικά με τη χρήση του από το πρόσωπο αυτό, τέτοιο ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού0

(β) προκαλεί ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα σε οδό, εκτός αν βρίσκεται σε ισχύ, σχετικά με τη χρήση του από το άλλο αυτό πρόσωπο, τέτοιο ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δε θα εφαρμόζονται σε σχέση με-

(α) Πρόσωπο που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα που ανήκει στη Δημοκρατία εφόσον το μηχανοκίνητο αυτό όχημα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της Κυβέρνησης ή

(β) προκαλεί ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα σε οδό, εκτός αν βρίσκεται σε ισχύ, σχετικά με τη χρήση του από το άλλο αυτό πρόσωπο, τέτοιο ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων που κηρύσσονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι εξαιρούνται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, τηρουμένων τέτοιων όρων, αν υπάρχουν, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ορθό να επιβάλει ή

(δ) οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα ή τύπο μηχανοκίνητου οχήματος που κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι εξαιρείται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, τηρουμένων τέτοιων όρων, αν υπάρχουν, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ορθό να επιβάλει ή

(ε) οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μηχάνημα ή εργαλείο (tool of trade) και το οποίο, κατά τη στιγμή που δημιουργήθηκε η ευθύνη, βρισκόταν σταθερά ακινητοποιημένο στο έδαφος και χρησιμοποιείτο ως μηχάνημα ή εργαλείο και όχι ως μηχανοκίνητο όχημα.

στ) περιοχές τις οποίες ο Έφορος Ασφαλίσεων, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να καθορίσει.

(2Α) Για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2), υπεύθυνη αρχή για την καταβολή αποζημίωσης σε ζημιωθέντες σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος ορίζεται το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας· κατάλογος των εν λόγω κατηγοριών προσώπων καθώς και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την καταβολή αποζημιώσεων κοινοποιείται στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· ή

(2Β) Σε περίπτωση που προκύψει ευθύνη από όχημα που εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) και το εν λόγω όχημα δε διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη, υπεύθυνο για την καταβολή αποζημίωσης είναι το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων· εάν το ατύχημα προκληθεί στη Δημοκρατία από όχημα που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσής του άλλο κράτος μέλος, το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων δικαιούται να υποβάλει αξίωση κατά του Εγγυητικού Ταμείου του  κράτους αυτού για τα ποσά που κατέβαλε ως αποζημίωση.

(3) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού διαπράττει αδίκημα:

Νοείται ότι, αποτελεί επαρκή υπεράσπιση σε κατηγορία που προσάπτεται δυνάμει του άρθρου αυτού, εάν αποδειχθεί στο Δικαστήριο-

(α) Ότι το μηχανοκίνητο όχημα δεν ανήκε στον κατηγορούμενο και δε βρισκόταν στην κατοχή του δυνάμει ενοικίασης ή δανεισμού, και

(β) ότι οδηγούσε το μηχανοκίνητο όχημα κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του, και

(γ) ότι ούτε γνώριζε ούτε είχε λόγο να πιστεύει ότι δεν υπήρχε σε ισχύ σε σχέση με το μηχανοκίνητο όχημα τέτοιο ασφαλιστήριο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω.

(4) Πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται-

(α) Σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής και πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού θα στερείται του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά άδεια οδήγησης

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, για αδίκημα που διαπράχθηκε βάσει του άρθρου αυτού μέσα σε περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία διάπραξης του προηγούμενου αδικήματος, σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και περαιτέρω το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά άδεια οδήγησης.

(5) Εκτός από τέτοιες περιπτώσεις που προβλέπονται από το εδάφιο (6), στέρηση βάσει των διατάξεων του εδαφίου (4), εκτός αν το Δικαστήριο για ειδικούς λόγους διατάξει διαφορετικά, θα είναι για περίοδο όχι μικρότερη των έξι μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης, ή για τέτοια μεγαλύτερη περίοδο που το Δικαστήριο, κάτω από τις περιστάσεις της υπόθεσης, θα θεωρήσει κατάλληλη.

(6) Σε δεύτερη ή μεταγενέστερη καταδίκη προσώπου για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού, ή σε καταδίκη τέτοιου προσώπου για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού μετά από προηγούμενη καταδίκη για αδίκημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, του άρθρου 6, του άρθρου 7 ή του άρθρου 13Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή αδικήματος βάσει του άρθρου 203, άρθρου 210 ή άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα που διαπράχθηκε σε σχέση με το πρόσωπο που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα, η στέρηση βάσει των διατάξεων του εδαφίου (4), εκτός αν το Δικαστήριο για ειδικούς λόγους διατάξει διαφορετικά, θα είναι για περίοδο όχι μικρότερη των δώδεκα μηνών, ή για τέτοια μεγαλύτερη περίοδο που το Δικαστήριο, κάτω από τις περιστάσεις της υπόθεσης, θα θεωρήσει κατάλληλη.

(7) Πρόσωπο που στερείται του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά άδεια οδήγησης βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού θα θεωρείται ότι στερήθηκε το δικαίωμα αυτό για τους σκοπούς των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου.

(8) Πρόσωπο το οποίο δυνάμει καταδίκης σύμφωνα με το παρόν άρθρο στερείται του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά άδεια οδήγησης, μπορεί, στην περίπτωση στέρησης σύμφωνα με το εδάφιο (5) για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι μήνες, οποτεδήποτε μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης, ή στην περίπτωση στέρησης σύμφωνα με το εδάφιο (6) για περίοδο που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες οποτεδήποτε μετά την πάροδο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης και έκτοτε από καιρό σε καιρό, να απευθύνεται στο Δικαστή ενώπιον του οποίου επιβλήθηκε η καταδίκη, ή Δικαστή ο οποίος δεν έχει μικρότερη δικαιοδοσία, να άρει τη στέρηση και σε κάθε τέτοια αίτηση ο Δικαστής μπορεί όπως θεωρεί κατάλληλο, έχοντας υπόψη το χαρακτήρα του προσώπου που στερήθηκε του δικαιώματος και τη συμπεριφορά του πριν και μετά την καταδίκη και τη φύση του αδικήματος και οποιαδήποτε άλλα περιστατικά της υπόθεσης, είτε να άρει με διάταγμα τη στέρηση από τέτοια ημερομηνία που δυνατό να ορίζεται στο διάταγμα είτε να απορρίψει την αίτηση:

Νοείται ότι, όταν αίτηση βάσει του άρθρου αυτού απορριφθεί, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση δε θα γίνεται δεκτή αν υποβληθεί μέσα σε τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της απόρριψης.

Σε περίπτωση που δικαστής διατάξει την άρση της στέρησης, θα μεριμνά όπως οπισθογραφηθούν οι λεπτομέρειες του διατάγματος στην άδεια, αν υπάρχει, την οποία κατείχε προηγουμένως ο αιτητής.

(9)(α) Σε περίπτωση που μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτης απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης του εν λόγω μηχανοκίνητου οχήματος και δύναται να το κατακρατήσει μέχρι να εκδοθεί για αυτό τέτοιο ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόταση εξώδικης ρύθμισης γίνει από τα προαναφερόμενα πρόσωπα δυνάμει των διατάξεων του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

(β) Όχημα που κατακρατείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α), δύναται να μετακινηθεί από μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σε κατάλληλο, κατά την κρίση του Αρχηγού Αστυνομίας, χώρο.

(γ) Όχημα που βρίσκεται σε χώρο που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (β), παραλαμβάνεται από τον κάτοχό του ή τον ιδιοκτήτη του ή αντιπρόσωπό τους, εφόσον εκδοθεί για αυτό τέτοιο ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και εφόσον αυτό μετακινηθεί σε κατάλληλο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β), καταβάλλονται από τον κάτοχό του ή τον ιδιοκτήτη του ή αντιπρόσωπό τους, πριν αυτό παραληφθεί από αυτούς, τα πραγματικά έξοδα της μετακίνησης και φύλαξής του, εάν προκύψουν.

(δ) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) ή αν το όχημα δεν παραληφθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχός του ενημερωθεί σχετικά από τον Αρχηγό Αστυνομίας για να το παραλάβει, αυτό δύναται να διατεθεί ως αζήτητη περιουσία σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Αστυνομίας Νόμου.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ασφαλιστήριο

4.-(1) Κάθε ασφαλιστήριο που εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και που παρέχει κάλυψη σε μηχανοκίνητο όχημα που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του τη Δημοκρατία, πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από ασφαλιστή και τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα ή μετά τη συνομολόγησή του, όχι όμως αναδρομικά

(β) με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) το ασφαλιστήριο πρέπει βάσει ενιαίου ασφαλίστρου και ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα παραμονής του οχήματος σε άλλα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης-

(i) να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που καθορίζονται ρητά σε αυτό για οποιαδήποτε ευθύνη αυτού ή αυτών που τυχόν να προκύψει έναντι ζημιωθέντων, και

(ii) να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που καθορίζονται ρητά σε αυτό σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει εναντίον αυτού ή αυτών από τη χρήση του μηχανοκίνητου οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους, εκτός της Δημοκρατίας, που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και που αναφέρεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων που ισχύει στο κράτος στο οποίο συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, αν η κάλυψη που απαιτείται με βάση το Νόμο αυτό είναι για ποσό μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται από την αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας στην οποία επεσυνέβη το γεγονός που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, το ασφαλιστήριο πρέπει να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω για το μεγαλύτερο αυτό ποσό, παρόλο ότι το γεγονός επεσυνέβη εκτός της Δημοκρατίας, και

(iii) να ασφαλίζει αυτόν ή αυτούς έναντι οποιασδήποτε ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού που τυχόν να προκύψει σε σχέση με την πληρωμή για νοσηλεία επείγουσας φύσης, η μορφή και το ύψος της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 25 του Νόμου αυτού.

(2) Η κάλυψη που απαιτείται να παρέχεται από το ασφαλιστήριο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να περιλαμβάνει-

(α) Σωματική βλάβη ή θάνατο, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων, συνολικού ποσού πέραν του ποσού των τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€36.350.000) ανά περιστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων που εγείρονται από ή σε σχέση με το περιστατικό αυτό.

Το πιο πάνω ποσό αναπροσαρμόζεται αυτόματα κάθε πέντε έτη μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Το ποσό αυτό, αυξάνεται σύμφωνα με  το ποσοστό μεταβολής του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ), όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 2494/95/ΕΚ, πέντε έτη πριν την αναπροσαρμογή,  στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω σε πολλαπλάσιο των 10000 ευρώ,

(β) ζημιά του ίδιου του ασφαλισμένου οχήματος,

(γ) ζημία σε περιουσία, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων, συνολικού ποσού πέραν του ποσού ενός εκατομμυρίου διακόσων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€1.220.000) ανά περιστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων που εγείρονται από ή σε σχέση με το περιστατικό αυτό.

Το πιο πάνω ποσό αναπροσαρμόζεται αυτόματα κάθε πέντε έτη μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. Το ποσό αυτό, αυξάνεται σύμφωνα με  το ποσοστό μεταβολής του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ), όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 2494/95/ΕΚ, πέντε έτη πριν την αναπροσαρμογή, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω σε πολλαπλάσιο των 10000 ευρώ,

(δ) ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα,

(ε) ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει, ή που βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του-

(i) ασφαλισμένου προσώπου,

(ii) μέλους της οικογένειας (household) του ασφαλισμένου προσώπου,

(ζ) ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, ανισόπεδη διάβαση (αερογέφυρα) ή δρόμο, ή σε ο,τιδήποτε κάτω από αυτά, που προκλήθηκε από δονήσεις ή λόγω του βάρους του μηχανοκίνητου οχήματος ή του μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου.

(3) Το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει-

(α) Οποιαδήποτε συμβατική ευθύνη,

(β)  ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια εργοδότησης προσώπου που εργοδοτείται από τον ασφαλισμένο:

Νοείται ότι το ασφαλιστήριο απαιτείται να καλύπτει ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη, ή ζημιά σε περιουσία, οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα, επιβιβάζεται πάνω σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό, και που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια τέτοιας εργοδότησης και ως αποτέλεσμα της χρήσης του μηχανοκίνητου αυτού οχήματος σε οδό.

(γ) ευθύνη προσώπου που επιβαίνει του μηχανοκίνητου οχήματος,

(δ) ευθύνη προσώπου που απορρέει από εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός.

(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε νόμο, πρόσωπο που εκδίδει ασφαλιστήριο σύμφωνα με το άρθρο αυτό ευθύνεται να αποζημιώσει τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στο ασφαλιστήριο σχετικά με οποιαδήποτε ευθύνη την οποία το ασφαλιστήριο φέρεται να καλύπτει στην περίπτωση των προσώπων αυτών ή τις κατηγορίες των προσώπων αυτών.

(5) Ασφαλιστήριο δε θα έχει ισχύ για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, εκτός αν και μέχρις ότου εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 5.

Πιστοποιητικό ασφάλισης

5.-(1) Το πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ισχύει εφόσον-

(α) Εκδίδεται από ασφαλιστή προς όφελος κατόχου ασφαλιστηρίου,

(β) έχει τη μορφή και περιέχει τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον καθορισμένο τύπο, περιλαμβανομένων  οποιωνδήποτε όρων στους οποίους υπόκειται η έκδοση του ασφαλιστηρίου, και

(γ) έχει παραδοθεί στον κάτοχο ασφαλιστηρίου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, το πιστοποιητικό ασφάλισης θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν-

(α) παραληφθεί προσωπικά από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. ή

(β) αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου. ή

(γ) διαβιβασθεί ακριβές αντίγραφό του μέσω τηλεομοιοτύπου (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

(2) Το πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), ισχύει στη Δημοκρατία και στα εδάφη των κρατών που έχουν προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης τα οποία αναφέρονται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τεκμαίρεται ότι καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει στο έδαφος των κρατών αυτών.

Άλλα πιστοποιητικά ασφάλισης αποδεκτά στη Δημοκρατία

6.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, όπου η χρήση μηχανοκίνητου οχήματος που δεν έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του τη Δημοκρατία, καλύπτεται-

(α) Από Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος, ή

(β) από πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης (certificate of frontier insurance) που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από κράτος μέλος

(γ) από πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται σε σχέση με μηχανοκίνητο όχημα που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του το έδαφος άλλου κράτους που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και που αναφέρεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και που έχει τον τύπο και τη μορφή που αναφέρεται στη νομοθεσία που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων στο έδαφος τέτοιου κράτους,  η χρήση αυτή λογίζεται ότι καλύπτεται από ασφαλιστήριο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 4 του Νόμου αυτού.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας απέχουν από τη διενέργεια ελέγχων για την εξακρίβωση ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης σε μηχανοκίνητα οχήματα που εισέρχονται ή κυκλοφορούν στη Δημοκρατία, τα οποία έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσής τους το έδαφος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή κράτους που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης ή το έδαφος τρίτης χώρας, όταν εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας προερχόμενα από το έδαφος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή κράτους που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης:

Νοείται ότι, τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας μπορούν να διενεργούν στα παραπάνω οχήματα μη συστηματικούς ελέγχους για την εξακρίβωση ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης, εφόσον αυτοί δεν ενέχουν διακρίσεις και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ελέγχου που δεν έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαπίστωση της ύπαρξης ασφάλισης:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας οφείλουν να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους σε οχήματα που έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσής τους το έδαφος τρίτης χώρας και που εισέρχονται ή κυκλοφορούν στη Δημοκρατία προερχόμενα από  το έδαφος τρίτης χώρας.

(3) Σε περίπτωση που η χρήση μηχανοκίνητου οχήματος δεν καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης (certificate of frontier insurance) κατά την είσοδο του οχήματος στη Δημοκρατία. Τέτοιο πιστοποιητικό θα έχει ισχύ για περίοδο τουλάχιστον τριάντα ημερών και όχι μεγαλύτερη του ενός έτους και δε θα μπορεί να ανανεωθεί.

Ακυρότητα ορισμένων συμφωνιών όσον αφορά ευθύνη προς επιβάτες

7. Όταν πρόσωπο χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα σε περιστάσεις κάτω από τις οποίες, δυνάμει του άρθρου 3, απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ σε σχέση προς τη χρήση αυτού ασφαλιστήριο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, τότε, αν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα, κάθε προηγούμενη συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ τους (ανεξάρτητα από πρόθεση νομικής δέσμευσης) θα είναι χωρίς νομικό αποτέλεσμα σε τέτοια έκταση που σκοπεύει ή δυνατό να θεωρηθεί-

(α) ότι αίρει ή περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη του προσώπου που χρησιμοποιεί το μηχανοκίνητο όχημα σε σχέση με πρόσωπα που μεταφέρονται μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα ή

(β) ότι επιβάλλει οποιουσδήποτε όρους σχετικά με την εγκυρότητα της ευθύνης του προσώπου που χρησιμοποιεί το μηχανοκίνητο όχημα, και το γεγονός ότι το πρόσωπο που μεταφέρεται με τη θέληση του αποδέχθηκε τον κίνδυνο αμέλειας του προσώπου που χρησιμοποιεί το μηχανοκίνητο όχημα δεν αίρει οποιαδήποτε ευθύνη του.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού αναφορά σε “πρόσωπο που μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα” περιλαμβάνει αναφορά προσώπου που επιβιβάζεται στο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό, και αναφορά σε “προηγούμενη συμφωνία” σημαίνει συμφωνία που έγινε προτού προκύψει η ευθύνη.

Ανίσχυροι όροι σε ασφαλιστήριο

8. Οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο, το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, προβλέπει ότι καμία ευθύνη δεν θα προκύπτει βάσει του ασφαλιστηρίου ή ότι οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει βάσει τέτοιου ασφαλιστηρίου παύει στην περίπτωση που εκτελείται κάποια συγκεκριμένη πράξη ή παραλείπεται να εκτελεσθεί μετά από την πρόκληση περιστατικού το οποίο δημιουργεί αξίωση με βάση το ασφαλιστήριο, είναι χωρίς ισχύ σχετικά με τέτοιες αξιώσεις όπως εκτίθενται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, καμία διάταξη που περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο δεν θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που να καθιστά άκυρη οποιαδήποτε διάταξη ασφαλιστηρίου, η οποία απαιτεί από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου ή/και τον ασφαλισμένο να αποπληρώσει στον ασφαλιστή οποιαδήποτε ποσά τα οποία ο ασφαλιστής δυνατό να έχει καταστεί υπόχρεος να πληρώσει βάσει του ασφαλιστηρίου και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς ικανοποίηση αξιώσεων ζημιωθέντων.

Ακύρωση περιορισμών σε ασφαλιστήρια στην έκταση που καλύπτουν ευθύνη έναντι τρίτου

9. Όταν πιστοποιητικό ασφάλισης εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, το ασφαλιστήριο στην έκταση που φέρεται να περιορίζει την ασφάλιση του κατόχου ασφαλιστηρίου ή/και του ασφαλισμένου αναφορικά με τα πιο κάτω ζητήματα θα είναι χωρίς ισχύ σχετικά με τις υποχρεώσεις που απαιτείται να καλύπτονται από το ασφαλιστήριο βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4-

(α) Την ηλικία ή φυσική ή πνευματική κατάσταση προσώπων που οδηγούν το μηχανοκίνητο όχημα ή

(β) την κατάσταση, συντήρηση και ασφάλεια του μηχανοκίνητου οχήματος ή

(γ) τον αριθμό των προσώπων που το μηχανοκίνητο όχημα μεταφέρει ή

(δ) το βάρος ή τα φυσικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που το μηχανοκίνητο όχημα μεταφέρει ή

(ε) τους χρόνους στους οποίους ή τις περιοχές μέσα στις οποίες το μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται ή

(στ) την ιπποδύναμη ή την αξία του μηχανοκίνητου οχήματος ή

(ζ) τη μεταφορά στο μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε συγκεκριμένης συσκευής ή

(η) την τοποθέτηση στο μηχανοκίνητο όχημα διακριτικών σημείων άλλων από τα διακριτικά σημεία που απαιτείται να τοποθετούνται βάσει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου:

Νοείται ότι, καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δε θα απαιτεί όπως ο ασφαλιστής πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, σχετικά με την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου, πέραν από ποσό που πληρώνεται για το σκοπό απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, του προσώπου αυτού από την ευθύνη του και οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε από ασφαλιστή για απαλλαγή ή έναντι της απαλλαγής από την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο δυνάμει μόνο του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής θα μπορεί να ανακτήσει το ποσό που πλήρωσε από το πρόσωπο αυτό· ή

(θ) το γεγονός ότι επιβάτης του οχήματος, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο οδηγός του οχήματος βρισκόταν κατά το χρόνο του ατυχήματος υπό την επήρρεια οινοπνευματωδών ποτών ή  οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προκαλεί μέθη, ως προς τις αξιώσεις που προβάλλει ο επιβάτης βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(ι) την ιδία συμμετοχή (excess) κατά του ζημιωθέντος από ατύχημα όσον αφορά την αστική ευθύνη η οποία είναι σχετική με την κυκλοφορία  μηχανοκινήτων οχημάτων με συνήθη στάθμευση το έδαφος της Δημοκρατίας.

Υποχρέωση παρουσίασης πιστοποιητικού και διαδικασία λήψης και παροχής στοιχείων

10.-(1) Πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οδό πρέπει, αφού του ζητηθεί από αστυνομικό, να δώσει το όνομα, τη διεύθυνση του, το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του μηχανοκίνητου οχήματος και να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης:

Νοείται ότι, αν ο οδηγός του μηχανοκίνητου οχήματος μέσα σε δύο μέρες, μετά που του ζητήθηκε η παρουσίαση του πιστοποιητικού ασφάλισης, παρουσιάσει το πιστοποιητικό αυτό προσωπικά σε τέτοιο αστυνομικό σταθμό που μπορεί να καθορίσει ο ίδιος κατά το χρόνο που ζητήθηκε η παρουσίαση του, δεν καταδικάζεται για αδίκημα βάσει του εδαφίου αυτού εξαιτίας μόνο της παράλειψης του να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης στον αστυνομικό αυτό.

(2) Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω της παρουσίας μηχανοκίνητου οχήματος σε οδό συμβεί δυστύχημα που συνεπάγεται σωματική βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή ζημιά σε περιουσία, ο οδηγός του μηχανοκίνητου οχήματος πρέπει να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης του σε αστυνομικό ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο για εύλογη αιτία ζητά την παρουσίαση του. Αν ο οδηγός αυτός για οποιοδήποτε λόγο παραλείψει να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης του, πρέπει το συντομότερο δυνατό και σε οποιαδήποτε περίπτωση μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από το συμβάν, να αναφέρει το δυστύχημα και να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης του στον πλησιέστερο προς τη σκηνή του δυστυχήματος αστυνομικό σταθμό.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα είναι επιπρόσθετες και όχι περιοριστικές οποιωνδήποτε διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, που σχετίζονται με την αναφορά των δυστυχημάτων.

(5) Στο άρθρο αυτό “παρουσίαση πιστοποιητικού ασφάλισης” σημαίνει την παρουσίαση για εξέταση του σχετικού πιστοποιητικού ασφάλισης, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου που δυνατό να καθορισθεί, το οποίο να βεβαιώνει ότι το μηχανοκίνητο όχημα δεν οδηγείτο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(6) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση, παρέχει το συντομότερο δυνατό στο Ταμείον Ασφαλιστών, έπειτα από γραπτή αίτηση του εν λόγω Ταμείου, οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από αστυνομικό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 11.

Υποχρέωση ιδιοκτήτη να παρέχει πληροφορίες

11.-(1) Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί από οδηγό μηχανοκίνητου οχήματος να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης του, ο ιδιοκτήτης του μηχανοκίνητου οχήματος πρέπει να παρέχει τέτοιες πληροφορίες που δυνατό να του ζητηθούν από αστυνομικό, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο το μηχανοκίνητο όχημα οδηγείτο ή όχι κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Διαδικασία λήψης και παροχής στοιχείων σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών οχημάτων

12.-(1) Σε περίπτωση που μηχανοκίνητο όχημα σε σχέση με το οποίο έχει εκδοθεί οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 εμπλέκεται σε τροχαίο δυστύχημα στη Δημοκρατία και το εν λόγω πιστοποιητικό παρουσιασθεί σε αστυνομικό ή σε αστυνομικό σταθμό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου αυτού, ο αστυνομικός ή οποιοσδήποτε αστυνομικός που υπηρετεί στον αστυνομικό αυτό σταθμό καταγράφει όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο εν λόγω πιστοποιητικό και στα οποία γίνεται αναφορά σε Κανονισμούς.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση, παρέχει το συντομότερο δυνατό στο Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, έπειτα από γραπτή αίτηση του εν λόγω Γραφείου, οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από αστυνομικό δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

Υποχρέωση επιστροφής πιστοποιητικού κατά την ακύρωση ασφαλιστηρίου

13.-(1) Σε περίπτωση που-

(α) Πιστοποιητικό ασφάλισης έχει εκδοθεί και παραδοθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5 στον κάτοχο ασφαλιστηρίου. και

(β) το ασφαλιστήριο ακυρώνεται με αμοιβαία συγκατάθεση ή δυνάμει οποιασδήποτε πρόνοιας του ασφαλιστηρίου,

ο κάτοχος ασφαλιστηρίου πρέπει, μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες από της ισχύος της ακύρωσης του ασφαλιστηρίου αυτού, να επιστρέψει το πιστοποιητικό στον ασφαλιστή ή, αν το πιστοποιητικό χάθηκε ή καταστράφηκε, να προβεί σε ένορκη δήλωση προς το σκοπό αυτό.

(2) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Υποχρέωση ασφαλιστών να ικανοποιούν αποφάσεις Δικαστηρίων/Εξαιρούμενη ευθύνη

14.-(1)Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που, μετά την έκδοση και παράδοση πιστοποιητικού ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις  του εδαφίου (1) του άρθρου 5, εξασφαλίζεται δικαστική απόφαση σε σχέση με ευθύνη που απαιτείται να καλύπτεται από ασφαλιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού και η οποία είτε-

(α) Αποτελεί ευθύνη που καλύπτεται από τους όρους του σχετικού ασφαλιστηρίου και η δικαστική απόφαση έχει εξασφαλισθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αυτό, είτε

(β) αποτελεί ευθύνη, εκτός από εξαιρούμενη ευθύνη, η οποία θα καλυπτόταν εάν το ασφαλιστήριο παρείχε κάλυψη σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η δικαστική απόφαση έχει εξασφαλισθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου άλλου από αυτό που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

(2) Για την εξακρίβωση, για τους σκοπούς του εδαφίου (1) πιο πάνω, κατά πόσο ευθύνη καλύπτεται ή θα καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο, το μέρος του ασφαλιστηρίου που επιχειρεί να περιορίσει την κάλυψη των προσώπων που ασφαλίζονται με βάση το ασφαλιστήριο με αναφορά στην ύπαρξη άδειας οδήγησης που να εξουσιοδοτεί τον οδηγό του μηχανοκίνητου οχήματος να το οδηγεί, θα θεωρείται ως ανίσχυρο:

Νοείται ότι, ασφαλιστής που καθίσταται υπεύθυνος να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό με βάση το παρόν εδάφιο σε σχέση με ευθύνη προσώπου που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, δικαιούται να ανακτήσει το ποσό αυτό από τέτοιο πρόσωπο ή τον κάτοχο ασφαλιστηρίου ή τον ασφαλισμένο.

(3) Ο όρος “εξαιρούμενη ευθύνη”, που απαντάται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) πιο πάνω, σημαίνει ευθύνη σε σχέση με το θάνατο ή τη σωματική βλάβη ή τη ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά το χρόνο της χρήσης του μηχανοκίνητου οχήματος από την οποία προέκυψε η ευθύνη, μεταφέρεται με τη θέληση του μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα και το οποίο γνώριζε ή είχε λόγο να πιστεύει ότι το μηχανοκίνητο όχημα είχε κλαπεί ή κατείχετο παράνομα και νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό δεν ήταν πρόσωπο που-

(α) Δε γνώριζε και δεν είχε λόγο να πιστεύει ότι το μηχανοκίνητο όχημα είχε κλαπεί ή κατείχετο παράνομα, παρά μόνο μετά την έναρξη του ταξιδιού, και

(β) δε θα ήταν λογικό να αναμένεται η αποβίβαση του από το μηχανοκίνητο όχημα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, αναφορά σε πρόσωπο που μεταφέρεται μέσα ή πάνω σε μηχανοκίνητο όχημα περιλαμβάνει αναφορά σε πρόσωπο που εισέρχεται ή επιβιβάζεται σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ισχυρισμός ότι τα περιστατικά της υπόθεσης στοιχειοθετούν εξαιρούμενη ευθύνη, αυτός θα πρέπει να αποδειχθεί από τον ασφαλιστή.

(4) Ανεξάρτητα αν ο ασφαλιστής δυνατό να δικαιούται να αναιρέσει ή να ακυρώσει ή δυνατό να έχει ήδη αναιρέσει ή ακυρώσει το ασφαλιστήριο και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής οφείλει να πληρώσει προς το πρόσωπο ή τα πρόσωπα προς όφελος των οποίων εκδόθηκε η δικαστική απόφαση οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο με βάση την απόφαση αυτή σε σχέση με ευθύνη για θάνατο ή για σωματική βλάβη ή για ζημιά σε περιουσία:

Νοείται όμως ότι, το ποσό που ο ασφαλιστής οφείλει να πληρώσει δε θα υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο.

(5) Σε περίπτωση που ασφαλιστής καθίσταται υπόχρεος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με ευθύνη προσώπου που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, δικαιούται να ανακτήσει το ποσό αυτό από-

(α) Τέτοιο πρόσωπο, ή

(β) από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που-

(i) καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τους όρους του οποίου η ευθύνη θα καλυπτόταν εάν το ασφαλιστήριο παρείχε κάλυψη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, και που

(ii) προκάλεσε ή επέτρεψε τη χρήση του μηχανοκίνητου οχήματος που δημιούργησε την ευθύνη.

Προϋποθέσεις για καταβολή αποζημίωσης

15.-(1)Κανένα ποσό δεν πληρώνεται από ασφαλιστή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14-

(α) Σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, εκτός εάν πριν ή εντός δεκατεσσάρων ημερών από την έναρξη της διαδικασίας στην οποία εκδόθηκε τέτοια απόφαση, ο ασφαλιστής ειδοποιήθηκε γραπτώς για την έγερση της διαδικασίας, ή

(β) σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που αφορά ζημιά σε περιουσία, εκτός εάν μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε το αγώγιμο δικαίωμα για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση, το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε τέτοια απόφαση-

(i) είχε ειδοποιήσει γραπτώς τον ασφαλιστή για την πρόθεση του να υποβάλει απαίτηση, και

(ii) είχε ειδοποιήσει γραπτώς τον ασφαλιστή ώστε να παρέχεται σε αυτόν εύλογος χρόνος για να επιθεωρήσει τη σχετική ζημιά πριν από την επιδιόρθωση της ή την αντικατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων και/ή ανταλλακτικών που υπέστησαν ζημιά:

Νοείται ότι, η προθεσμία των έξι μηνών δεν αρχίζει να υπολογίζεται, σε περίπτωση που το πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει δημιουργηθεί το αγώγιμο δικαίωμα δεν ήταν σε θέση, εξαιτίας σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής βλάβης την οποία υπέστη εξαιτίας του συμβάντος που δημιούργησε το δικαίωμα αυτό ή άλλης εύλογης αιτίας, να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή για την πρόθεση του να υποβάλει απαίτηση ή

(γ) σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, εφόσον η εκτέλεση της απόφασης αυτής έχει ανασταλεί ενώ εκκρεμεί έφεση ή

(δ) σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη, αν πριν την επέλευση του συμβάντος, που ήταν η αιτία του θανάτου ή της σωματικής βλάβης ή της ζημιάς σε περιουσία, που προκάλεσε την ευθύνη, το ασφαλιστήριο ακυρώθηκε με αμοιβαία συγκατάθεση ή με βάση οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε αυτό και είτε-

(i) πριν την επέλευση του συμβάντος αυτού, το πιστοποιητικό ασφάλισης επεστράφηκε στον ασφαλιστή, ή ο κάτοχος ασφαλιστηρίου προέβηκε σε ένορκη δήλωση ότι αυτό χάθηκε ή καταστράφηκε και για το λόγο αυτό δεν μπορούσε να επιστραφεί ή

(ii) μετά την επέλευση του συμβάντος, αλλά πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων ημερών από την έναρξη ισχύος της ακύρωσης του ασφαλιστηρίου, το πιστοποιητικό ασφάλισης επεστράφηκε στον ασφαλιστή, ή το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό ασφάλισης προέβηκε σε ένορκη δήλωση ότι αυτό χάθηκε ή καταστράφηκε και για το λόγο αυτό δεν μπορούσε να επιστραφεί ή

(iii) είτε πριν ή μετά την επέλευση του συμβάντος, αλλά εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την έναρξη ισχύος της ακύρωσης του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιστής άρχισε διαδικασία βάσει του Νόμου αυτού σχετικά με την παράλειψη επιστροφής του πιστοποιητικού ασφάλισης.

(2) Ανεξάρτητα από το κατά πόσο το ασφαλιστήριο εξασφαλίσθηκε από τη μη αποκάλυψη ουσιώδους γεγονότος ή από παρουσίαση γεγονότος το οποίο ήταν ψευδές σε ουσιώδη του λεπτομέρεια, ο ασφαλιστής οφείλει να πληρώσει προς το πρόσωπο ή τα πρόσωπα προς όφελος των οποίων εκδόθηκε η δικαστική απόφαση οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο  με βάση την απόφαση αυτή σε σχέση με ευθύνη για θάνατο ή για σωματική βλάβη και/ή για ζημιά σε περιουσία που προκλήθηκε σε περιστάσεις κάτω από τις οποίες δυνάμει του άρθρου 3 απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο και εκδόθηκε τέτοιο ασφαλιστήριο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, καμία διάταξη που περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο δεν θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που να καθιστά άκυρη οποιαδήποτε διάταξη ασφαλιστηρίου, η οποία απαιτεί από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου να αποπληρώσει στον ασφαλιστή οποιαδήποτε ποσά, τα οποία ο ασφαλιστής δυνατό να έχει καταστεί υπόχρεος να πληρώσει βάσει του ασφαλιστηρίου και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου 14 και του παρόντος άρθρου, οι πιο κάτω όροι ερμηνεύονται ως ακολούθως:

(α) “ευθύνη που καλύπτεται από τους όρους του ασφαλιστηρίου” σημαίνει ευθύνη η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο ή η οποία θα καλυπτόταν με τον τρόπο αυτό παρά το γεγονός ότι ο ασφαλιστής δικαιούται να αναιρέσει ή να ακυρώσει ή αναίρεσε ή ακύρωσε το ασφαλιστήριο,

(β) “ουσιώδες” σημαίνει τέτοιας φύσης ώστε να επηρεάζει την απόφαση συνετού ασφαλιστή στο να αποφασίζει κατά πόσο θα αποδεχθεί τον κίνδυνο και, αν θα τον αποδεχθεί, με ποιο ασφάλιστρο και με ποιους όρους.

Υποχρέωση ξένων ασφαλιστών να ικανοποιούν αποφάσεις Δικαστηρίων

16.-(1) Σε περίπτωση όπου εκδίδεται δικαστική απόφαση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη της φύσης που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και η οποία προέκυψε από ή σε σχέση με τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος, τότε, αν η εν λόγω χρήση καλυπτόταν από οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Νόμου αυτού.

(2) Στις περιπτώσεις όπου, δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Νόμου αυτού, τότε, για τους σκοπούς των άρθρων αυτών, ασφαλιστής λογίζεται το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Απευθείας αγώγιμο δικαίωμα κατά του ασφαλιστή

16Α-(1) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του περί Συμβάσεων Νόμου και του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, ο ζημιωθείς υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), αποκτά απευθείας αγώγιμο δικαίωμα και εναντίον του ασφαλιστή που καλύπτει την αστική ευθύνη του υπευθύνου, ο οποίος σε τέτοια περίπτωση υποκαθίσταται στη θέση του ασφαλισμένου έναντι του ζημιωθέντος, χωρίς ο ζημιωθείς να υποχρεούται να στραφεί και εναντίον του ασφαλισμένου:

Νοείται ότι σε περίπτωση καταγγελίας του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλιστή, τότε στη δικαστική διαδικασία πρέπει να συμμετέχει και ο ασφαλισμένος.

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1) ο ασφαλιστής μπορεί να προβάλει έναντι του ζημιωθέντος όλες τις υπερασπίσεις που διαθέτει εναντίον του ασφαλισμένου.

(3) Ο διορισμός αντιπροσώπου για διακανονισμό απαιτήσεως δεν εμποδίζει τον ζημιωθέντα ή τον ασφαλιστή του, να στρέφονται απευθείας κατά του προσώπου που φέρει την ευθύνη για το ατύχημα ή του ασφαλιστή δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Δικαστική απόφαση η οποία εξασφαλίζεται δυνάμει του άρθρου αυτού λογίζεται ως δικαστική απόφαση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(5) Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης

16Β-(1) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς κοινοποίησε την απαίτησή του για αποζημίωση, είτε απευθείας στον ασφαλιστή του προσώπου που ευθύνεται για το ατύχημα, είτε στον αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων, είτε στο Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, αν πρόκειται για ατύχημα που διακανονίζεται από το σύστημα εθνικών γραφείων ασφαλίσεων –

(α) Ο ασφαλιστής του προσώπου που φέρει την ευθύνη για το ατύχημα ή ο αντιπρόσωπός του για διακανονισμό απαιτήσεων ή το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων οφείλει να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η αποζημίωση για το θάνατο ή για τη σωματική βλάβη ή για τη ζημία σε περιουσία έχει αποτιμηθεί, ή

(β) ο ασφαλιστής στον οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση για αποζημίωση ή ο αντιπρόσωπός του για διακανονισμό απαιτήσεων ή το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων οφείλει να δώσει αιτιολογημένη απάντηση στα σημεία που εγείρονται στην απαίτηση, σε περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η αποζημίωση για το θάνατο ή τη σωματική βλάβη ή για τη ζημία σε περιουσία δεν έχει πλήρως αποτιμηθεί:

Νοείται ότι ο ασφαλιστής μπορεί να προβάλλει έναντι του ζημιωθέντος όλες τις υπερασπίσεις και τα δικαιώματα που διαθέτει έναντι του ασφαλισμένου.

(2) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος έχει εξουσία όπως επιβάλλει, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι τρεισήμισι χιλιάδες ευρώ (€3.500).

(3) Σε περίπτωση που η προσφορά για διακανονισμό της απαίτησης δεν γίνει εντός τριών μηνών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), θα πρέπει να καταβληθεί ο τόκος, ο οποίος καθορίζεται από την κειμένη νομοθεσία επί του ποσού της αποζημίωσης την οποία προσφέρει ο ασφαλιστής ή το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ή επιδικάζει το Δικαστήριο, στο ζημιωθέντα.

Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών

16Γ-(1)  Ιδρύεται κέντρο πληροφοριών, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών, η λειτουργία του οποίου ανατίθεται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Δημοκρατίας.

(2) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών είναι υπεύθυνο για –

(α) την τήρηση μητρώου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή που περιέχει τα καθοριζόμενα με απόφαση του Υπουργού στοιχεία· η απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) την παροχή βοήθειας στους δικαιούχους, ώστε να λαμβάνουν εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά από σχετικό αίτημά τους τα καθοριζόμενα, στην απόφαση του Υπουργού  η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στοιχεία.

(3)  Η δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) απόφαση του Υπουργού, περιλαμβάνει, επιπρόσθετα από τα στοιχεία που θα περιέχονται στο μητρώο, και τα ακόλουθα:

(α) Τις προθεσμίες, εντός των οποίων οι ασφαλιστές οφείλουν να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες·

(β) τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς, που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο·

(γ) οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Κυπριακού Κέντρου Πληροφοριών.

(3Α) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών έχει το δικαίωμα, όποτε παραστεί ανάγκη να απευθύνεται προς οποιοδήποτε ασφαλιστή για την εξασφάλιση οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπίπτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στο μητρώο θα έχει και ο Αρχηγός Αστυνομίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6).

(5) Οι ασφαλιστές κοινοποιούν στα κέντρα πληροφοριών όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το όνομα και τη διεύθυνση των αντιπροσώπων για διακανονισμό απαιτήσεων, τους οποίους έχουν διορίσει σε καθένα από τα κράτη-μέλη δυνάμει των διατάξεων του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(6) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται για την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(7) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ο Έφορος έχει εξουσία όπως επιβάλλει, μετά από καταγγελία του Κυπριακού Κέντρου Πληροφοριών και, ανάλογα με την περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρις διακόσια ευρώ (€200) για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των καθοριζόμενων με απόφαση του Υπουργού στοιχείων.

Παροχή πληροφοριών από το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών

16Δ.-(1) Εντός χρονικής περιόδου επτά ετών από την ημερομηνία του ατυχήματος, ο ζημιωθείς δικαιούται να λάβει, χωρίς καθυστέρηση, είτε από το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών είτε από το κέντρο πληροφοριών του κράτους μέλους διαμονής του, αν δε διαμένει στη Δημοκρατία, είτε από το κέντρο πληροφοριών του κράτους μέλους του τόπου συνήθους στάθμευσης του μηχανοκινήτου οχήματος είτε από το κέντρο πληροφοριών του κράτους μέλους όπου συνέβη το ατύχημα, τα καθοριζόμενα με απόφαση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στοιχεία, εφόσον ο ζημιωθείς έχει έννομο συμφέρον να λάβει τα στοιχεία αυτά:

Νοείται ότι το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών συνεργάζεται με όλα τα κέντρα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

Νοείται περαιτέρω, ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και σε σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών παρέχει, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 16 Γ, τα καθοριζόμενα, με απόφαση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στοιχεία:

(α) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλεκόμενο σε τροχαίο ατύχημα, που προκλήθηκε από μηχανοκίνητο όχημα με τόπο συνήθους στάθμευσης, έδαφος κράτους μέλους·

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία και που εμπλέκεται σε ατύχημα στη Δημοκρατία·

(γ) σε οποιοδήποτε ασφαλιστή, του οποίου ασφαλισμένος εμπλέκεται σε ατύχημα με  μηχανοκίνητο όχημα του οποίου ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης, η ασφαλιστική κάλυψη ή η διεύθυνσή τους είναι άγνωστη·

(δ) στο Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων σε περίπτωση που αυτό, με βάση τον παρόντα Νόμο, ή τη συμφωνία του με τον Υπουργό Οικονομικών όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28, πιθανόν να έχει υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις σε ζημιωθέντες:

Νοείται ότι ουδείς λαμβάνει στοιχεία δυνάμει του παρόντος εδαφίου, παρά μόνο αν έχει έννομο συμφέρον να λάβει τα στοιχεία αυτά.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών παρέχει στα πρόσωπα που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ)  του εν λόγω εδαφίου, πληροφορίες σε σχέση με το όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη κάθε οχήματος που εμπλέκεται στο σχετικό τροχαίο ατύχημα και/ή του συνήθους οδηγού του οχήματος αυτού.

Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης

16Ε-(1) Ιδρύεται οργανισμός αποζημίωσης, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης».

(2) Οι αρμοδιότητες του Κυπριακού Οργανισμού Αποζημίωσης ασκούνται από το Ταμείο Ασφαλιστών δυνάμει των άρθρων 28 και 29.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) πρόσωπο, που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο καθώς και στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βρετανικών Βάσεων και που έχει εμπλακεί σε ατύχημα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και που έχει υποστεί θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία δύναται να υποβάλει απαίτηση στον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης, σε περίπτωση που -

(α) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το πρόσωπο αυτό υπέβαλε απαίτηση για αποζημίωση στον ασφαλιστή του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα, ή στον αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων, ο ασφαλιστής ή ο αντιπρόσωπός του για διακανονισμό απαιτήσεων δεν έχει δώσει αιτιολογημένη απάντηση στους ισχυρισμούς που προβάλλονται στην απαίτηση· ή

(β) ο ασφαλιστής δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να υποβάλει απαίτηση στον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης, αν έχει υποβάλει απαίτηση για αποζημίωση απευθείας στον ασφαλιστή του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα και έχει λάβει αιτιολογημένη απάντηση εντός τριών μηνών από την υποβολή της.

(4) Το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) δεν μπορεί να υποβάλει απαίτηση για αποζημίωση στον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης, αν έχει εγείρει απευθείας αγωγή εναντίον του ασφαλιστή.

(5) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης ενεργεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία, κατά την οποία του έχει υποβληθεί απαίτηση για αποζημίωση, τερματίζει όμως τις ενέργειες του, σε περίπτωση που ο ασφαλιστής ή ο αντιπρόσωπος για διακανονισμό απαιτήσεων, διαβιβάσει μεταγενέστερα αιτιολογημένη απάντηση στην απαίτηση.

(6) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση-

(α) Τον ασφαλιστή του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα ή τον αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων·

(β) τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο ασφαλιστής που έχει εκδώσει το ασφαλιστήριο·

(γ) τον υπαίτιο του ατυχήματος, εφόσον είναι γνωστός, ότι του υπεβλήθη απαίτηση για αποζημίωση εκ μέρους του προσώπου που αναφέρεται στο εδάφιο (3) και ότι προτίθεται να απαντήσει σε αυτή εντός δύο μηνών από την υποβολή της.

(7) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να εξαρτά την καταβολή της αποζημίωσης από άλλους όρους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και, ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να απαιτήσει οποιαδήποτε απόδειξη, για την αδυναμία ή άρνηση του υπαίτιου να πληρώσει το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3).

(8) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης που κατέβαλε αποζημίωση με βάση το παρόν άρθρο δύναται να απαιτήσει από τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ασφαλιστής που εξέδωσε το ασφαλιστήριο, να του επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση.

(9) Οι διατάξεις του εδαφίου (8) ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στο ζημιωθέντα από τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους διαμονής του.  Σε τέτοια περίπτωση, ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε στον οργανισμό αυτό και υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ζημιωθέντα εναντίον του υπαίτιου του ατυχήματος ή του ασφαλιστή του μέχρι του ποσού που κατεβλήθη.

(10) [Διαγράφηκε].

Καταβολή αποζημίωσης από τον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης

16ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα, το οποίο συνέβη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή σε περίπτωση που μέσα σε διάστημα δύο μηνών από το ατύχημα δεν έχει διαπιστωθεί η ταυτότητα του ασφαλιστή, το πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία και που έχει εμπλακεί σε ατύχημα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εκτός της Δημοκρατίας και που έχει υποστεί θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης.

(2) Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), υπόκειται στους περιορισμούς που διαλαμβάνονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4.

(3) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης διατηρεί το δικαίωμα ανάκτησης του ποσού της αποζημίωσης, που έχει καταβάλει δυνάμει του εδαφίου (1), τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8) του άρθρου 16Ε, από τα ακόλουθα εγγυητικά ταμεία:

(α) Σε περίπτωση που η ταυτότητα του ασφαλιστή δεν μπορεί να διαπιστωθεί, από το εγγυητικό ταμείο του κράτους-μέλους όπου το όχημα έχει τον τόπο συνήθους στάθμευσής του· ή

(β) σε περίπτωση μη αναγνώρισης της ταυτότητας του οχήματος, από το εγγυητικό ταμείο του κράτους-μέλους όπου συνέβη το ατύχημα· ή

(γ) σε περίπτωση που εμπλέκονται οχήματα τρίτων χωρών, από το εγγυητικό ταμείο του κράτους-μέλους όπου συνέβη το ατύχημα.

Διαδικασία σε περίπτωση πτώχευσης ασφαλισμένου

17.-(1) Όταν βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο εκδόθηκε για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, πρόσωπο (το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως “ο ασφαλισμένος”) ασφαλίζεται για ευθύνη έναντι τρίτου, τότε-

(α) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πτωχεύσει ή προβεί σε συμβιβασμό ή διευθέτηση με τους πιστωτές του ή

(β) σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι εταιρεία και εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης ή εγκρίθηκε σχετικά με την εταιρεία ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας ή διορίστηκε κανονικά παραλήπτης ή διαχειριστής των εργασιών ή υποχρεώσεων της εταιρείας ή σε περίπτωση που λήφθηκε κατοχή από ή για λογαριασμό των κατόχων οποιωνδήποτε ομολόγων που εξασφαλίζονται με κυμαινόμενη επιβάρυνση οποιασδήποτε περιουσίας που περιλαμβάνεται ή υπόκειται στην επιβάρυνση, αν είτε πριν ή μετά από κάθε γεγονός προκύψει οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη από τον ασφαλισμένο, τα δικαιώματα του έναντι του ασφαλιστή βάσει του ασφαλιστηρίου σχετικά με την ευθύνη αυτή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε νόμο, θα μεταβιβάζονται και περιέρχονται στον ζημιωθέντα προς τον οποίο η ευθύνη προέκυψε με τον τρόπο αυτό.

(2) Όταν δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου εκδοθεί διάταγμα διαχείρισης πτώχευσης περιουσίας αποθανόντα οφειλέτη, τότε, αν οποιοδήποτε χρέος, το οποίο μπορεί να επαληθευθεί στην πτώχευση, οφείλεται από τον αποθανόντα σχετικά με ευθύνη έναντι τρίτου για την οποία ασφαλίσθηκε δυνάμει του Νόμου αυτού, τότε τα δικαιώματα του αποθανόντα οφειλέτη έναντι του ασφαλιστή βάσει του ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε νόμο, θα μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο πρόσωπο στο οποίο οφείλεται το χρέος.

(3) Οποιοσδήποτε όρος στο ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ο οποίος στοχεύει άμεσα ή έμμεσα να ακυρώσει το ασφαλιστήριο ή να αλλάξει τα δικαιώματα των μερών σε αυτό με την επέλευση οποιουδήποτε από τα γεγονότα που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2), θα είναι χωρίς αποτέλεσμα.

(4) Με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βάσει του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) ο ασφαλιστής, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, θα υπέχει την ίδια ευθύνη προς τρίτο πρόσωπο όπως θα ευθυνόταν έναντι του ασφαλισμένου, εκτός-

(α) Αν η ευθύνη του ασφαλιστή προς τον ασφαλισμένο υπερβαίνει την ευθύνη του ασφαλισμένου προς το τρίτο πρόσωπο, καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δε θα επηρεάζει το δικαίωμα του ασφαλισμένου έναντι του ασφαλιστή σχετικά με τέτοια υπέρβαση, και

(β) αν η ευθύνη του ασφαλιστή προς τον ασφαλισμένο είναι λιγότερη από την ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτο πρόσωπο, καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δε θα επηρεάζει τα δικαιώματα τρίτου προσώπου εναντίον του ασφαλισμένου σχετικά με το υπόλοιπο.

(5) Το παρόν άρθρο καθώς και τα άρθρα 18 και 19 δεν εφαρμόζονται-

(α) Όταν εταιρεία διαλύεται εκούσια απλώς για σκοπούς ανασυγκρότησης ή συγχώνευσης με άλλη εταιρεία, ή

(β) σε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του περί Αποζημιώσεως Εργατών Νόμου.

(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού καθώς και των άρθρων 18 και 19, η φράση “ευθύνη προς τρίτο πρόσωπο” σχετικά με πρόσωπο ασφαλισμένο δυνάμει ασφαλιστηρίου δε θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη του προσώπου αυτού υπό την ιδιότητα του ασφαλιστή βάσει άλλου ασφαλιστηρίου.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε τρίτους

18.-(1) Πρόσωπο εναντίον του οποίου προβάλλεται αξίωση σχετικά με ευθύνη που απαιτείται να καλυφθεί από ασφαλιστήριο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού πρέπει, κατόπιν απαίτησης από ή εκ μέρους του προσώπου που προβάλλει τέτοια αξίωση να δηλώσει κατά πόσο ασφαλίστηκε ή όχι σχετικά με την ευθύνη αυτή βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο ισχύει για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή θα ασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό αν ο ασφαλιστής δεν αναιρούσε ή ακύρωνε το ασφαλιστήριο και, αν ήταν ασφαλισμένος ή ασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό, δώσει τέτοιες λεπτομέρειες αναφορικά με το ασφαλιστήριο αυτό όπως καθορίζονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδόθηκε προς όφελος του σχετικά με αυτό.

(2) Σε περίπτωση προσώπου που πτωχεύει ή προβαίνει σε συμβιβασμό ή διευθέτηση με τους πιστωτές του ή σε περίπτωση διατάγματος που εκδίδεται βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου που αφορά πτώχευση σχετικά με την περιουσία οποιουδήποτε αποθανόντα προσώπου ή σε περίπτωση που εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης ή ψηφίσματος για εκούσια εκκαθάριση που εγκρίθηκε σχετικά με οποιαδήποτε εταιρεία ή το διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή των εργασιών και υποχρεώσεων της εταιρείας ή κατοχής που λαμβάνεται από ή για λογαριασμό κατόχων ομολόγων εξασφαλιζομένων με κυμαινόμενη επιβάρυνση, οποιασδήποτε περιουσίας που περιλαμβάνεται ή υπόκειται στην επιβάρυνση, θα αποτελεί καθήκον του πτωχεύσαντα οφειλέτη, του προσωπικού αντιπροσώπου του αποθανόντα οφειλέτη, και αναλόγως της περίπτωσης του επίσημου εκδοχέα επιτρόπου, εκκαθαριστή, παραλήπτη, διαχειριστή, ή προσώπου που έχει στην κατοχή του την περιουσία, να δώσει αφού του ζητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που αξιώνει σχετικά με ευθύνη προς αυτό, τέτοιες πληροφορίες που λογικά μπορεί να απαιτηθούν για να εξακριβωθεί κατά πόσο οποιαδήποτε δικαιώματα μεταβιβάστηκαν και περιήλθαν σε αυτόν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και για το σκοπό εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών, και οποιοδήποτε ασφαλιστήριο, εφόσον σκοπεύει είτε άμεσα είτε έμμεσα να άρει το ασφαλιστήριο ή να αλλάξει τα δικαιώματα των μερών σε αυτό με την παροχή τέτοιων πληροφοριών ή διαφορετικά να απαγορεύει, παρεμποδίζει ή περιορίζει την παροχή τέτοιων πληροφοριών, θα είναι χωρίς αποτέλεσμα.

(3) Αν οι πληροφορίες που δόθηκαν σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) αποκαλύπτουν εύλογους λόγους που να πιστεύεται ότι μεταβιβάστηκαν δικαιώματα ή δυνατό να έχουν μεταβιβαστεί σε αυτόν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού εναντίον οποιουδήποτε συγκεκριμένου ασφαλιστή, ο ασφαλιστής αυτός θα υπέχει το ίδιο καθήκον όπως επιβάλλεται από το εδάφιο (2) στα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό.

(4) Το καθήκον για παροχή πληροφοριών που επιβάλλεται από το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνει καθήκον να επιτρέπεται όπως, όλα τα ασφαλιστήρια, αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων και άλλα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή, εξουσία ή έλεγχο του προσώπου στο οποίο το καθήκον επιβάλλεται, να επιθεωρούνται  και να λαμβάνονται αντίγραφα αυτών.

(5) Πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη δικαιολογία, το βάρος απόδειξης της οποίας φέρει αυτό, παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή το οποίο εσκεμμένα ή με αμέλεια προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση σε απάντηση απαίτησης για πληροφορίες, θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Ορισμένες διευθετήσεις μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου είναι χωρίς αποτέλεσμα

19. Όταν πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού έχει πτωχεύσει ή όταν το ασφαλισμένο αυτό πρόσωπο είναι εταιρεία και εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης ή ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση εγκρίθηκε σχετικά με την εταιρεία αυτή, καμιά συμφωνία που γίνεται μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου μετά τη δημιουργία ευθύνης προς ζημιωθέντα και μετά την έναρξη της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης, αναλόγως της περίπτωσης, ούτε παραίτηση, εκχώρηση ή άλλη διάθεση που γίνεται στον ασφαλισμένο ή πληρωμή που έγινε στον ασφαλισμένο μετά την έναρξη αυτή, δε θα είναι αποτελεσματική ώστε να ακυρώσει ή επηρεάσει τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται ή περιέρχονται σε ζημιωθέντα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και τέτοια δικαιώματα θα είναι τα ίδια ως να μη γινόταν τέτοια συμφωνία, παραίτηση, εκχώρηση, διάθεση ή αποπληρωμή.

Πτώχευση ασφαλισμένου δεν επηρεάζει ορισμένες αξιώσεις

20. Όταν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού εκδόθηκε και παραδόθηκε πιστοποιητικό ασφάλισης προς όφελος του προσώπου που ασφαλίσθηκε, η επέλευση, σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ασφαλισμένο βάσει του ασφαλιστηρίου, οποιωνδήποτε γεγονότων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) ή στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό, δε θα επηρεάζει τέτοια ευθύνη του προσώπου αυτού η οποία απαιτείται όπως καλυφθεί από ασφαλιστήριο με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού και καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δε θα επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα έναντι του ασφαλιστή, που παραχωρούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 17, 18 και 19, του προσώπου προς το οποίο η ευθύνη προέκυψε.

Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης από τους ασφαλιστές

20Α. Ο ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να χορηγεί, εντός  δεκαπέντε ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ασφαλισμένο, βεβαίωση σχετικά με τις αξιώσεις αποζημίωσης ζημιωθέντων που αφορούν το όχημα ή τα οχήματα που καλύπτονταν από ασφαλιστήριο, ή την ανυπαρξία τέτοιων αξιώσεων, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας της συμβατικής σχέσης, ιδίως σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να συνάψει νέα ασφαλιστική σύμβαση με άλλον ασφαλιστή.

Επιπρόσθετα δικαιώματα τρίτων έναντι ασφαλιστή

21.-(1)Καμιά διευθέτηση που γίνεται από ασφαλιστή σχετικά με αξίωση η οποία μπορούσε να γίνει από ζημιωθέντα σχετικά με ευθύνη η οποία απαιτείται να καλυφθεί από ασφαλιστήριο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δε θα είναι έγκυρη εκτός αν ο ζημιωθείς είναι μέρος σε τέτοια διευθέτηση.

(2) Ασφαλιστήριο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από το θάνατο προσώπου που είναι ασφαλισμένο βάσει τέτοιου ασφαλιστηρίου, ως εάν ο ασφαλισμένος να βρισκόταν ακόμα στη ζωή.

Παραγραφή αγώγιμου δικαιώματος κατά του αδικοπραγούντα

22. [Διαγράφηκε]
Επίδοση στον ασφαλιστή

23.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού όπου, λόγω μη διαμονής του εναγόμενου στη Δημοκρατία, δεν είναι δυνατή η επίδοση σε αυτόν στη Δημοκρατία του κλητηρίου εντάλματος σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, επίδοση στον ασφαλιστή, που διατάσσεται από το Δικαστήριο κατόπιν αίτησης για τέτοια επίδοση, λογίζεται ως επίδοση στον εναγόμενο. Σε τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα καταχώρησης εμφάνισης και διορισμού δικηγόρου εκ μέρους και για λογαριασμό του εναγομένου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ο όρος “ασφαλιστής” περιλαμβάνει και το Ταμείον Ασφαλιστών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο που να καλύπτει τον εναγόμενο.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται σε αγωγή που έχει επιδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα είναι εκτελεστή εναντίον του εναγομένου, αλλά ο ενάγων θα έχει έναντι του ασφαλιστή τα ίδια δικαιώματα τα οποία θα είχε, αν η αγωγή είχε επιδοθεί προσωπικά στον εναγόμενο.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση όπου ο εναγόμενος ενάγεται για ευθύνη η οποία προέκυψε, είτε ολικά είτε μερικά, από ή σε σχέση με τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος που καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 του Νόμου αυτού ή που δε διαθέτει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ασφαλιστής λογίζεται και το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “κλητήριο ένταλμα” περιλαμβάνει και ειδοποίηση τριτοδιαδίκου, ο όρος “εναγόμενος” περιλαμβάνει και τον τριτοδιάδικο και ο όρος “ενάγων” περιλαμβάνει και τον εναγόμενο που υποβάλλει αίτηση τριτοδιαδίκου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Πληρωμή σε σχέση με περίθαλψη σε νοσοκομείο

24.-(1)Όταν γίνεται οποιαδήποτε πληρωμή από ασφαλιστή με, ή χωρίς παραδοχή ευθύνης, άλλη από πληρωμή που γίνεται σε σχέση με νοσηλεία επείγουσας φύσης, δυνάμει ασφαλιστηρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, σχετικά με σωματική βλάβη, συμπεριλαμβανομένου και θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, η οποία βλάβη προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε οδό και το πρόσωπο που είσπραξε αποζημιώσεις για σωματική βλάβη, ή που πέθανε και που εν γνώσει του ασφαλιστή νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο είτε ως εσωτερικός είτε ως εξωτερικός ασθενής σχετικά με τη βλάβη που προέκυψε πρέπει επίσης να πληρωθούν από τον ασφαλιστή στο νοσοκομείο οι δαπάνες που λογικά διενεργήθηκαν από το νοσοκομείο που παρέσχε τέτοια θεραπεία, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών που πραγματικά εισπράχθηκαν από το νοσοκομείο για πληρωμή συγκεκριμένης επιβάρυνσης για τη θεραπεία αυτή:

Νοείται ότι, το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ασφαλιστής δε θα υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε πρόσωπο που έτυχε περίθαλψης, ως εσωτερικός ασθενής και τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε πρόσωπο που έτυχε περίθαλψης ως εξωτερικός ασθενής, σε νοσοκομείο.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού-

“νοσοκομείο” σημαίνει οποιοδήποτε κυβερνητικό νοσοκομείο και

“δαπάνες που διενεργήθηκαν λογικά” σημαίνει-

(α) σε σχέση με πρόσωπο που τυγχάνει περίθαλψης σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής, ένα ποσό για κάθε μέρα που παραμένει στο νοσοκομείο, που αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του ημερήσιου κόστους για κάθε εσωτερικό ασθενή, το κόστος της συντήρησης του νοσοκομείου και του προσωπικού του και της συντήρησης και περίθαλψης του εσωτερικού ασθενή, και

(β) σε σχέση με πρόσωπο που τυγχάνει περίθαλψης σε νοσοκομείο ως εξωτερικός ασθενής, τα λογικά έξοδα που πράγματι διενεργήθηκαν για την περίθαλψη του.

Πληρωμή για νοσηλεία επείγουσας φύσης σε τραυματία τροχαίου ατυχήματος

25.-(1)Σε περίπτωση που-

(α) Καθίσταται αναγκαία η παροχή στη Δημοκρατία ιατρικής περίθαλψης ή χειρουργικής θεραπείας ή εξέτασης επείγουσας φύσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου που χρησιμοποιεί το μηχανοκίνητο όχημα) που έχει υποστεί σωματική βλάβη (περιλαμβανομένων και θανατηφόρων τραυμάτων) που προκαλείται ή προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε οδό, και

(β) η περίθαλψη, η θεραπεία ή η εξέταση διεξάγεται από προσοντούχο ιατρό εγγεγραμμένο με βάση τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (2) πιο κάτω.

(2) Το πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το όχημα κατά την ώρα του συμβάντος από το οποίο προκλήθηκε ή προέκυψε σε οποιοδήποτε πρόσωπο σωματική βλάβη, οφείλει όπως, ως αποτέλεσμα απαίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, καταβάλει στον ιατρό (ή, σε περίπτωση που νοσηλεία επείγουσας φύσης παρέχεται από περισσότερους από ένα ιατρούς, στον ιατρό που παρέχει πρώτος τέτοια νοσηλεία)-

(α) Καθορισμένο ποσό εκατό ευρώ (€100) σε σχέση με κάθε πρόσωπο στο οποίο παρέχεται νοσηλεία, και

(β) νοουμένου ότι η απόσταση, η οποία διανύεται από τον εν λόγω ιατρό για τη μετάβαση του στο σημείο που προσφέρεται η νοσηλεία και την επιστροφή του στο σημείο από όπου ξεκίνησε, υπερβαίνει τα τρία χιλιόμετρα, ποσό ενός ευρώ (€1) για κάθε χιλιόμετρο απόστασης.

(3) Σε περίπτωση που νοσηλεία επείγουσας φύσης προσφέρεται πρώτα σε νοσοκομείο, οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2)(α) πιο πάνω θα εφαρμόζονται σε σχέση με τέτοιο νοσοκομείο.

(4) Σε περίπτωση που, μετά από συμβάν, δημιουργείται υποχρέωση στο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το μηχανοκίνητο όχημα να καταβάλει, δυνάμει του εδαφίου (2) πιο πάνω, έξοδα σε σχέση με νοσηλεία επείγουσας φύσης, εάν το συμβάν προκλήθηκε από την πλημμελή πράξη άλλου προσώπου, τότε το πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το μηχανοκίνητο όχημα θα δικαιούται να ανακτήσει τα έξοδα αυτά από το πρόσωπο που διέπραξε την πλημμελή αυτή πράξη.

Συμπληρωματικές διατάξεις για την πληρωμή νοσηλείας επείγουσας φύσης

26.-(1) Απαίτηση για πληρωμή δυνάμει του άρθρου 25 μπορεί να υποβληθεί κατά το χρόνο της παροχής της νοσηλείας επείγουσας φύσης, προφορικά, προς το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το όχημα και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί τέτοια προφορική απαίτηση, μπορεί να υποβληθεί γραπτώς και να επιδοθεί προς το πρόσωπο αυτό μέσα σε περίοδο επτά ημερών από την ημερομηνία της παροχής τέτοιας νοσηλείας.

(2) Οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση-

(α) Πρέπει να υπογράφεται από τον απαιτητή ή, σε περίπτωση νοσοκομείου, από λειτουργό τέτοιου νοσοκομείου0

(β) πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του απαιτητή, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασχέθηκε η νοσηλεία επείγουσας φύσης και ότι ο απαιτητής ή το νοσοκομείο, ανάλογα με την περίπτωση, ήταν ο πρώτος ο οποίος παρέσχε τέτοια νοσηλεία0 και

(γ) μπορεί να επιδοθεί με παράδοση στο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το όχημα ή με αποστολή της με ασφαλισμένη επιστολή στην τελευταία του γνωστή διεύθυνση.

(3) Πληρωμή που διενεργείται δυνάμει του άρθρου 25 θα θεωρείται ως απαλλαγή για το ποσό που καταβλήθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη προσώπου που χρησιμοποιούσε το όχημα, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού σε σχέση με τα έξοδα ή την αμοιβή του ιατρού ή του νοσοκομείου ή για την παροχή της νοσηλείας επείγουσας φύσης.

(4) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας οφείλει όπως, σε περίπτωση που του ζητηθεί από πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι δικαιούται να υποβάλει απαίτηση για πληρωμή δυνάμει του άρθρου 25, να παράσχει στο πρόσωπο αυτό οποιαδήποτε πληροφορία έχει στη διάθεση του όσον αφορά-

(α) Τον αριθμό εγγραφής οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος που το πρόσωπο αυτό ισχυρίζεται ότι είναι το όχημα, ως αποτέλεσμα της χρήσης του οποίου προέκυψε η σωματική βλάβη, και

(β) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προσώπου που χρησιμοποιούσε το όχημα κατά το χρόνο του περιστατικού από το οποίο προέκυψε η σωματική βλάβη.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μέλη του Ταμείου Ασφαλιστών

27. Μέλη του Ταμείου Ασφαλιστών αποτελούν όλοι οι ασφαλιστές που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου αυτού.

Συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Ασφαλιστών και του Υπουργού

28.-(1)Το Ταμείον Ασφαλιστών δεσμεύεται έναντι του Υπουργού από συμφωνία που στο εξής θα αναφέρεται ως “η Βασική Συμφωνία”, που υπογράφεται κατά καιρούς μεταξύ του Ταμείου Ασφαλιστών και του Υπουργού και δημοσιεύεται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία το Ταμείον Ασφαλιστών αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αποζημιώσεις προς ζημιωθέντες.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ζημιωθέντες θεωρούνται και πρόσωπα που έχουν υποστεί σωματική βλάβη ή έχουν αποθάνει ως αποτέλεσμα ευθύνης οδηγών οχημάτων αγνώστων στοιχείων.

(3) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, η Βασική Συμφωνία δε θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που να δημιουργεί, υπέρ του απαιτητή, αγώγιμο δικαίωμα εναντίον του Ταμείου Ασφαλιστών:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου το Ταμείο Ασφαλιστών, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας, διαπιστώσει ότι ενδέχεται να επηρεαστούν τα συμφέροντά του, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να προστεθεί ως συνεναγόμενος σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανονισμούς.

Βασικοί σκοποί του Ταμείου Ασφαλιστών

29. Οι περιπτώσεις υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο Ασφαλιστών προς ζημιωθέντες, που απορρέουν από τη Βασική Συμφωνία που συνομολογείται σύμφωνα με το άρθρο 28 περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες απαιτήσεις σε σχέση με ευθύνη-

(α) προσώπων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ασφαλιστική κάλυψη˙ ή

(β) οδηγών οχημάτων αγνώστων στοιχείων˙ ή

(γ) προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα των οποίων ο ασφαλιστής έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, νοουμένου ότι η ευθύνη προκύπτει εν σχέσει με οχήματα που έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσης στη Δημοκρατία· ή

(δ) προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα, για τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3· ή

(ε) μηχανοκίνητων οχημάτων που αποστέλλονται στη Δημοκρατία από κράτος μέλος και εμπλέκονται σε ατύχημα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή, χωρίς να είναι ασφαλισμένα, ακόμα και εάν δεν έχουν εγγραφεί ακόμα επισήμως στη Δημοκρατία.

Δικαιώματα του Ταμείου Ασφαλιστών δυνάμει υποκατάστασης

30. Σε περίπτωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε όχι, το Ταμείον Ασφαλιστών υποκαθίσταται στα δικαιώματα του προσώπου προς το οποίο κατέβαλε τέτοια αποζημίωση.

Δικαιώματα του Ταμείου Ασφαλιστών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστή

31. Παρά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όταν το Ταμείο Ασφαλιστών υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε ζημιωθέντες ως αποτέλεσμα έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστή λόγω αφερεγγυότητάς του-

(α) σε περίπτωση που το ποσοστό των ασφαλιστικώναπαιτήσεων του ασφαλιστή σε σχέση με  ασφαλιστήρια  του κλάδου Ευθύνης Μηχανοκινήτων Οχημάτων, όπως υπολογίζονται από τον ΈφοροΑσφαλίσεων κατά  την ημερομηνία έκδοσης τουπροσωρινού διατάγματος εκκαθάρισης τέτοιας εταιρείας, υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ασφαλιστικών απαιτήσεων της εταιρείας κατά την ίδιαημερομηνία, το Ταμείο Ασφαλιστών διορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές για τους σκοπούς τωνδιατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, ή

(β) σε  περίπτωση  που  το  πιο  πάνω  ποσοστό  δενυπερβαίνει το 50% του συνόλου των ασφαλιστικώναπαιτήσεων  της  εταιρείας,  το  Ταμείο  Ασφαλιστώνδιορίζει ένα τουλάχιστον από τους εκκαθαριστές για τους  σκοπούς  του  περί  Εταιρειών  Νόμου,  όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού λόγω εκκαθάρισης ασφαλιστή, το Ταμείο Ασφαλιστών δικαιούται να διεκδικήσει την ανάκτησή του ως πιστωτής του ασφαλιστή, μαζί με όλους τους άλλους πιστωτές του που διεκδικούν βάσει ασφαλιστηρίων.

Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείον Ασφαλιστών

32. Η διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή αποζημίωσης από το Ταμείον Ασφαλιστών καθορίζεται στη Βασική Συμφωνία:

Νοείται ότι, για το σκοπό καταβολής αποζημίωσης προς ζημιωθέντες, το Ταμείον Ασφαλιστών δε θα απαιτεί από τα πρόσωπα αυτά να αποδείξουν ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για το ατύχημα δε διαθέτει τα οικονομικά μέσα ή αρνείται να πληρώσει.

Επίλυση διαφορών σε σχέση με τη Βασική Συμφωνία

33. Σε περίπτωση διαφοράς που εγείρεται μεταξύ οποιουδήποτε ζημιωθέντος και του Ταμείου Ασφαλιστών σε σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Βασικής Συμφωνίας, η διαφορά θα παραπέμπεται στον Υπουργό ο οποίος θα αποφασίζει τελεσίδικα.

Διαδικασία υποβολής απαιτήσεων σε σχέση με ευθύνη αγνώστων οδηγών

34. Η διαδικασία υποβολής απαιτήσεων προς το Ταμείον Ασφαλιστών από ή εκ μέρους προσώπων που υπέστησαν σωματική βλάβη ή θάνατο ως αποτέλεσμα αμέλειας οδηγών οχημάτων αγνώστων στοιχείων θα καθορίζεται στη Βασική Συμφωνία και θα αποτελεί ξεχωριστό μέρος αυτής.

Αρωγή προς το Ταμείον Ασφαλιστών

35. Οι αρχές της Δημοκρατίας παρέχουν στο Ταμείον Ασφαλιστών οποιαδήποτε διευκόλυνση ή πληροφορία την οποία το εν λόγω Ταμείο κρίνει αναγκαία για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που πηγάζουν από το Νόμο αυτό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία για έκδοση Κανονισμών

36.-(1) To Yπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), εκδίδονται Κανονισμοί-

(α) Για τον καθορισμό των τύπων που θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού0

(β) για την έκδοση πιστοποιητικών ασφάλισης ή άλλων πιστοποιητικών ή εγγράφων που δυνατό να καθορισθούν και ως προς την προσκόμιση λεπτομερειών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά καθώς και για την υποχρέωση τήρησης αρχείου από ασφαλιστές

(γ) για την έκδοση αντιγράφων οποιωνδήποτε πιστοποιητικών ή εγγράφων τα οποία χάθηκαν, αχρηστεύθηκαν ή καταστράφηκαν

(δ) για τη φύλαξη, παρουσίαση, ακύρωση και παράδοση οποιωνδήποτε τέτοιων πιστοποιητικών ή εγγράφων

(ε) για τη λήψη μέτρων προς εξακρίβωση ύπαρξης της απαιτούμενης από το Νόμο αυτό ασφαλιστικής κάλυψης

(στ) για τον καθορισμό των πληροφοριών που αστυνομικός οφείλει να καταγράψει σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του Νόμου αυτού.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού είναι ένοχο αδικήματος.

Ειδικά αδικήματα και ποινές

37.-(1)Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, για το σκοπό εξασφάλισης πιστοποιητικού ασφάλισης βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση είτε προφορική είτε γραπτή η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική ή αποκρύπτει οποιαδήποτε ουσιώδη πληροφορία, το πρόσωπο αυτό, εκτός αν αποδείξει κατά τρόπο που ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι ενέργησε χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, θα είναι ένοχο αδικήματος και θα υπόκειται σε φυλάκιση που δε θα υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πεντέμισι χιλιάδες ευρώ (€5.500) ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(2) Πρόσωπο το οποίο με πρόθεση να εξαπατήσει-

(α) Πλαστογραφεί, αλλάζει, παραποιεί ή καταστρέφει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού ή

(β) εκδίδει, χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλαστογραφημένο, προχρονολογημένο, αλλαγμένο, παραποιημένο ή κατάστραμμένο πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή

(γ) δανείζει ή δανείζεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή

(δ) καταρτίζει ή έχει στην κατοχή του έγγραφο που ομοιάζει πολύ προς οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ώστε να θεωρηθεί ότι εξαπατεί ή

(ε) εκδίδει πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που πρέπει να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντέμισι χιλιάδες ευρώ (€5.500) ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(3) Αν οποιοσδήποτε αστυνομικός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο, που παρουσιάστηκε σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού από τον οδηγό ή ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος, είναι έγγραφο αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού, μπορεί να κατάσχει το έγγραφο και όταν κατασχεθεί τέτοιο έγγραφο ο οδηγός και ιδιοκτήτης του μηχανοκίνητου οχήματος ή οποιοσδήποτε από αυτούς και στην περίπτωση που κανένας από αυτούς δεν κατηγορήθηκε για αδίκημα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, καλούνται ενώπιον του Δικαστηρίου να λογοδοτήσουν για την κατοχή ή την παρουσία στο μηχανοκίνητο όχημα του πιο πάνω εγγράφου και το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τέτοιο διάταγμα αναφορικά με τη διάθεση του εγγράφου και να επιδικάσει τέτοια έξοδα ως ήθελε θεωρήσει δίκαιο.

 

Γενική ποινή

38. Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού, για το οποίο δεν προβλέπεται ειδική ποινή, υπόκειται, σχετικά με πρώτη καταδίκη σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

Κατάργηση

39. Με το Νόμο αυτό καταργείται ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) Νόμος:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε ασφαλιστήριο, πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόμου, συνεχίζει να ισχύει μέχρι την αντικατάσταση ή λήξη του και σε τέτοια περίπτωση το περιεχόμενο τέτοιου ασφαλιστηρίου, πιστοποιητικού ασφάλισης και άλλου εγγράφου θα τεκμαίρεται ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Νόμου αυτού, στην έκταση που αυτό δεν αντίκειται στο Νόμο αυτό.

Έναρξη ισχύος του Νόμου

40. Ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εκτός από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 που θα τεθεί σε εφαρμογή με διάταγμα του Υπουργού που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
28 του Ν.66(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.66(I)/2012

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2012.

Σημείωση
29 του Ν.66(I)/2012Κατάργηση νόμων

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.66(I)/2012] καταργούνται οι νόμοι που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Παραρτήματος και στην έκταση που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Παραρτήματος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 29)

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
ΝΟΜΟΙ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
Ο περί Παραγραφής Νόμος, Κεφ. 15. Ολόκληρος
Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος, Κεφ. 148. άρθρο 68, αλλά μόνο σε σχέση με
πράξη ή παράλειψη που επισυνέβηκε
κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος Νόμου
Ο περί Αναστολής του Χρόνου Παραγραφής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002. ολόκληρος
Ο περί Συναλλαγματικών Νόμος, Κεφ. 262. άρθρο 94
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμοι του 2000 έως 2010. άρθρο 22
Οι περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμοι του 1989 έως 2011. άρθρο 19
Σημείωση
4 του Ν. 128(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 128(Ι)/2020]

4.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 128(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.