Εξουσία για έκδοση Κανονισμών

36.-(1) To Yπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), εκδίδονται Κανονισμοί-

(α) Για τον καθορισμό των τύπων που θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού0

(β) για την έκδοση πιστοποιητικών ασφάλισης ή άλλων πιστοποιητικών ή εγγράφων που δυνατό να καθορισθούν και ως προς την προσκόμιση λεπτομερειών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά καθώς και για την υποχρέωση τήρησης αρχείου από ασφαλιστές

(γ) για την έκδοση αντιγράφων οποιωνδήποτε πιστοποιητικών ή εγγράφων τα οποία χάθηκαν, αχρηστεύθηκαν ή καταστράφηκαν

(δ) για τη φύλαξη, παρουσίαση, ακύρωση και παράδοση οποιωνδήποτε τέτοιων πιστοποιητικών ή εγγράφων

(ε) για τη λήψη μέτρων προς εξακρίβωση ύπαρξης της απαιτούμενης από το Νόμο αυτό ασφαλιστικής κάλυψης

(στ) για τον καθορισμό των πληροφοριών που αστυνομικός οφείλει να καταγράψει σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του Νόμου αυτού.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού είναι ένοχο αδικήματος.