Ειδικά αδικήματα και ποινές

37.-(1)Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, για το σκοπό εξασφάλισης πιστοποιητικού ασφάλισης βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση είτε προφορική είτε γραπτή η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική ή αποκρύπτει οποιαδήποτε ουσιώδη πληροφορία, το πρόσωπο αυτό, εκτός αν αποδείξει κατά τρόπο που ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι ενέργησε χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, θα είναι ένοχο αδικήματος και θα υπόκειται σε φυλάκιση που δε θα υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πεντέμισι χιλιάδες ευρώ (€5.500) ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(2) Πρόσωπο το οποίο με πρόθεση να εξαπατήσει-

(α) Πλαστογραφεί, αλλάζει, παραποιεί ή καταστρέφει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού ή

(β) εκδίδει, χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλαστογραφημένο, προχρονολογημένο, αλλαγμένο, παραποιημένο ή κατάστραμμένο πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή

(γ) δανείζει ή δανείζεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή

(δ) καταρτίζει ή έχει στην κατοχή του έγγραφο που ομοιάζει πολύ προς οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ώστε να θεωρηθεί ότι εξαπατεί ή

(ε) εκδίδει πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που πρέπει να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντέμισι χιλιάδες ευρώ (€5.500) ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(3) Αν οποιοσδήποτε αστυνομικός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο, που παρουσιάστηκε σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού από τον οδηγό ή ιδιοκτήτη οχήματος, είναι έγγραφο αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού, μπορεί να κατάσχει το έγγραφο και όταν κατασχεθεί τέτοιο έγγραφο ο οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος ή οποιοσδήποτε από αυτούς και στην περίπτωση που κανένας από αυτούς δεν κατηγορήθηκε για αδίκημα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, καλούνται ενώπιον του Δικαστηρίου να λογοδοτήσουν για την κατοχή ή την παρουσία στο όχημα του πιο πάνω εγγράφου και το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τέτοιο διάταγμα αναφορικά με τη διάθεση του εγγράφου και να επιδικάσει τέτοια έξοδα ως ήθελε θεωρήσει δίκαιο.