Συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Ασφαλιστών και του Υπουργού

28.-(1)Το Ταμείον Ασφαλιστών δεσμεύεται έναντι του Υπουργού από συμφωνία που στο εξής θα αναφέρεται ως “η Βασική Συμφωνία”, που υπογράφεται κατά καιρούς μεταξύ του Ταμείου Ασφαλιστών και του Υπουργού και δημοσιεύεται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία το Ταμείον Ασφαλιστών αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αποζημιώσεις προς ζημιωθέντες.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, η Βασική Συμφωνία δε θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που να δημιουργεί, υπέρ του απαιτητή, αγώγιμο δικαίωμα εναντίον του Ταμείου Ασφαλιστών:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου το Ταμείο Ασφαλιστών, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας, διαπιστώσει ότι ενδέχεται να επηρεαστούν τα συμφέροντά του, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να προστεθεί ως συνεναγόμενος σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανονισμούς.

(4) Η χρηματοδότηση του Ταμείου Ασφαλιστών καθορίζεται στη Βασική Συμφωνία κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείον Ασφαλιστών διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για αποζημίωση.