Σύναψη συμφωνιών από το Ταμείον Ασφαλιστών

28Α.-(1) Το Ταμείον Ασφαλιστών επιδιώκει να συνάψει συμφωνίες μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2023 με-

(α) τους οργανισμούς των άλλων κρατών μελών, οι οποίοι αναφέρονται στο Άρθρο 10α, παράγραφος και στο Άρθρο 25α, παράγραφος 1, αντίστοιχα, της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ· και

(β) τις τυχόν οντότητες των άλλων κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 10α, παράγραφος 13, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β) και στο Άρθρο 25α, παράγραφος 13, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β), αντίστοιχα, της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ,

για την εφαρμογή των Άρθρων 10α και 25α, αντίστοιχα, της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ, όσον αφορά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, καθώς και τις διαδικασίες για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών δυνάμει των Άρθρων αυτών.

(2) Το Ταμείον Ασφαλιστών κοινοποιεί αμέσως, μέσω του Εφόρου Ασφαλίσεων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) συμφωνίες και οποιεσδήποτε περαιτέρω συμφωνίες που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτές.