Βασικός σκοπός του Ταμείου Ασφαλιστών

29. Οι υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείον Ασφαλιστών, δυνάμει της Βασικής Συμφωνίας, η οποία συνομολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες απαιτήσεις σε σχέση με-

(α) ευθύνη που προκύπτει από πρόσωπα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη από τον παρόντα Νόμο ασφαλιστική κάλυψη∙

(β) ευθύνη που προκύπτει από οδηγούς οχημάτων αγνώστων στοιχείων∙

(γ) ζημιωθέντες που κατοικούν στη Δημοκρατία ή στις κυρίαρχες περιοχές των Βρετανικών Βάσεων και η ευθύνη προκύπτει από όχημα το οποίο ήταν ασφαλισμένο με ασφαλιστή που-

(i) η έδρα του είναι η Δημοκρατία και έχει τεθεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 308 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου· ή

(ii) η έδρα του είναι κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης ή έχει τεθεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 268, παράγραφος 1, στοιχείο δ) της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, και

το ατύχημα συνέβη στο έδαφος της Δημοκρατίας ή στο έδαφος των κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων ή στο έδαφος κράτους μέλους·

(δ) ζημιωθέντες που κατοικούν στη Δημοκρατία ή στις κυρίαρχες περιοχές των Βρετανικών Βάσεων και το ατύχημα συνέβη στο έδαφος τρίτης χώρας της οποίας το Αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει προσχωρήσει στο σύστημα Πράσινης Κάρτας και η ευθύνη προκύπτει σε σχέση με όχημα που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσής του κράτος μέλος, περιλαμβανομένης της Δημοκρατίας και ο ασφαλιστής τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης ή έχει τεθεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 268, παράγραφος 1, στοιχείο δ) της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

(ε) ευθύνη που προκύπτει από όχημα που έχει τον τόπο συνήθους στάθμευσης στη Δημοκρατία και του οποίου ο ασφαλιστής τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης ή έχει τεθεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 268, παράγραφος 1, στοιχείο δ) της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή διαδικασία πτώχευσης, νοουμένου ότι το ατύχημα συνέβη-

(i) στο έδαφος της Δημοκρατίας ή στο έδαφος των κυρίαρχων περιοχών των Βρετανικών Βάσεων· ή

(ii) σε έδαφος χώρας της οποίας το Αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει προσχωρήσει στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας περιλαμβανομένου του εδάφους οποιουδήποτε κράτους μέλους·

(στ) ευθύνη που προκύπτει από όχημα που εμπίπτει στις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3· ή

(ζ) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 6, ευθύνη που προκύπτει από όχημα που αποστέλλεται στη Δημοκρατία από κράτος μέλος και εμπλέκεται σε ατύχημα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή παράδοσης από τον αγοραστή, χωρίς να είναι ασφαλισμένο, ακόμα και εάν δεν έχει εγγραφεί  επισήμως στη Δημοκρατία.