Βασικοί σκοποί του Ταμείου Ασφαλιστών

29. Οι περιπτώσεις υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο Ασφαλιστών προς ζημιωθέντες, που απορρέουν από τη Βασική Συμφωνία που συνομολογείται σύμφωνα με το άρθρο 28 περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες απαιτήσεις σε σχέση με ευθύνη-

(α) προσώπων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ασφαλιστική κάλυψη˙ ή

(β) οδηγών οχημάτων αγνώστων στοιχείων˙ ή

(γ) προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα των οποίων ο ασφαλιστής έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, νοουμένου ότι η ευθύνη προκύπτει εν σχέσει με οχήματα που έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσης στη Δημοκρατία· ή

(δ) προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα, για τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3· ή

(ε) μηχανοκίνητων οχημάτων που αποστέλλονται στη Δημοκρατία από κράτος μέλος και εμπλέκονται σε ατύχημα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή, χωρίς να είναι ασφαλισμένα, ακόμα και εάν δεν έχουν εγγραφεί ακόμα επισήμως στη Δημοκρατία.