Συνεργασία Ταμείου Ασφαλιστών με παρόμοιους οργανισμούς σε άλλα κράτη μέλη ή με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

29A.-(1) Το Ταμείον Ασφαλιστών διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες και αρμοδιότητες, ώστε να είναι σε θέση να συνεργάζεται εγκαίρως με παρόμοιους οργανισμούς σε άλλα κράτη μέλη, με οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί ή εγκριθεί δυνάμει των Άρθρων 10α, 24 και 25α της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τον ασφαλιστή που υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, τον αντιπρόσωπό του για τον διακανονισμό των αξιώσεων ή τον διαχειριστή ή τον εκκαθαριστή του, καθώς και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που αναφέρονται στα Άρθρα 10α, 24 και 25α της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) συνεργασία περιλαμβάνει την αίτηση, την παραλαβή και την παροχή πληροφοριών μεταξύ άλλων σχετικά με τις λεπτομέρειες συγκεκριμένων αξιώσεων, κατά περίπτωση.