Δικαιώματα του Ταμείου Ασφαλιστών δυνάμει υποκατάστασης

30.-(1) Σε περίπτωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε όχι, το Ταμείον Ασφαλιστών υποκαθίσταται στα δικαιώματα του προσώπου προς το οποίο κατέβαλε τέτοια αποζημίωση.

(2) Αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29, υπόκειται στους περιορισμούς που διαλαμβάνονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4.