Δικαιώματα του Ταμείου Ασφαλιστών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστή

31. Παρά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όταν το Ταμείο Ασφαλιστών υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε ζημιωθέντες ως αποτέλεσμα έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστή του οποίου το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία-

(α) σε περίπτωση που το ποσοστό των ασφαλιστικώναπαιτήσεων του ασφαλιστή σε σχέση με  ασφαλιστήρια  του κλάδου Ευθύνης Μηχανοκινήτων Οχημάτων, όπως υπολογίζονται από τον ΈφοροΑσφαλίσεων κατά  την ημερομηνία έκδοσης τουπροσωρινού διατάγματος εκκαθάρισης τέτοιας εταιρείας, υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ασφαλιστικών απαιτήσεων της εταιρείας κατά την ίδια ημερομηνία, το Ταμείο Ασφαλιστών διορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές για τους σκοπούς τωνδιατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, ή

(β) σε  περίπτωση  που  το  πιο  πάνω  ποσοστό  δενυπερβαίνει το 50% του συνόλου των ασφαλιστικώναπαιτήσεων  της  εταιρείας,  το  Ταμείο  Ασφαλιστώνδιορίζει ένα τουλάχιστον από τους εκκαθαριστές για τους  σκοπούς  του  περί  Εταιρειών  Νόμου,  όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού λόγω εκκαθάρισης ασφαλιστή του οποίου κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία, το Ταμείο Ασφαλιστών δικαιούται να διεκδικήσει την ανάκτησή του ως πιστωτής του ασφαλιστή, μαζί με όλους τους άλλους πιστωτές του που διεκδικούν βάσει ασφαλιστηρίων.