Δικαιώματα του Ταμείου Ασφαλιστών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστή

31. Παρά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, όταν το Ταμείον Ασφαλιστών υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε τρίτους ως αποτέλεσμα διάλυσης ασφαλιστικής εταιρείας λόγω αφερεγγυότητας της-

(α) Σε περίπτωση που το ποσοστό των εκκρεμών υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας σε σχέση με ασφαλιστήρια του κλάδου Ευθύνης Μηχανοκινήτων Οχημάτων, όπως υπολογίζονται από τον Έφορο Ασφαλειών κατά την ημερομηνία έκδοσης του προσωρινού διατάγματος διάλυσης τέτοιας εταιρείας, υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εκκρεμών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την ίδια ημερομηνία, το Ταμείον Ασφαλιστών διορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου, ή

(β) σε περίπτωση που το πιο πάνω ποσοστό δεν υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εκκρεμών υποχρεώσεων της εταιρείας, το Ταμείον Ασφαλιστών διορίζει ένα τουλάχιστον από τους εκκαθαριστές για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού λόγω αφερεγγυότητας ασφαλιστή, το Ταμείον Ασφαλιστών δικαιούται να διεκδικήσει την ανάκτησή του ως πιστωτής της ασφαλιστικής εταιρείας, μαζί με όλους τους άλλους πιστωτές της εταιρείας που διεκδικούν βάσει ασφαλιστηρίων.