Βασικοί σκοποί του Ταμείου Ασφαλιστών

29. Οι περιπτώσεις υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείον Ασφαλιστών προς τρίτα πρόσωπα, δυνάμει της Βασικής Συμφωνίας που συνομολογείται σύμφωνα με το άρθρο 28, πρέπει να περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες απαιτήσεις σε σχέση με ευθύνη:

(α) Προσώπων που δε διαθέτουν την απαιτούμενη από το Νόμο αυτό ασφαλιστική κάλυψη· ή

(β) αγνώστων οδηγών· ή

(γ) προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα των οποίων ο ασφαλιστής έχει πτωχεύσει.