Βασικοί σκοποί του Ταμείου Ασφαλιστών

29. Οι περιπτώσεις υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείον Ασφαλιστών προς τρίτα πρόσωπα, δυνάμει της Βασικής Συμφωνίας που συνομολογείται σύμφωνα με το άρθρο 28, πρέπει να περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες απαιτήσεις σε σχέση με ευθύνη:

(α) Προσώπων που δε διαθέτουν την απαιτούμενη από το Νόμο αυτό ασφαλιστική κάλυψη· ή

(β) αγνώστων οδηγών· ή

(γ) προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα των οποίων ο ασφαλιστής έχει πτωχεύσει· ή

(δ) προσώπων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητο όχημα που εμπίπτει στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου· ή

(ε) μηχανοκίνητων οχημάτων που αποστέλλονται στη Δημοκρατία από κράτος μέλος και εμπλέκονται σε ατύχημα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή, χωρίς να είναι ασφαλισμένα, ακόμα και εάν δεν έχουν εγγραφεί ακόμα επισήμως στη Δημοκρατία.