Μέλη του Ταμείου Ασφαλιστών

27. Μέλη του Ταμείου Ασφαλιστών αποτελούν όλοι οι ασφαλιστές που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου αυτού.