Συμπληρωματικές διατάξεις για την πληρωμή νοσηλείας επείγουσας φύσης

26.-(1) Απαίτηση για πληρωμή δυνάμει του άρθρου 25 μπορεί να υποβληθεί κατά το χρόνο της παροχής της νοσηλείας επείγουσας φύσης, προφορικά, προς το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το όχημα και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί τέτοια προφορική απαίτηση, μπορεί να υποβληθεί γραπτώς και να επιδοθεί προς το πρόσωπο αυτό μέσα σε περίοδο επτά ημερών από την ημερομηνία της παροχής τέτοιας νοσηλείας.

(2) Οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση-

(α) Πρέπει να υπογράφεται από τον απαιτητή ή, σε περίπτωση νοσοκομείου, από λειτουργό τέτοιου νοσοκομείου0

(β) πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του απαιτητή, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασχέθηκε η νοσηλεία επείγουσας φύσης και ότι ο απαιτητής ή το νοσοκομείο, ανάλογα με την περίπτωση, ήταν ο πρώτος ο οποίος παρέσχε τέτοια νοσηλεία0 και

(γ) μπορεί να επιδοθεί με παράδοση στο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το όχημα ή με αποστολή της με ασφαλισμένη επιστολή στην τελευταία του γνωστή διεύθυνση.

(3) Πληρωμή που διενεργείται δυνάμει του άρθρου 25 θα θεωρείται ως απαλλαγή για το ποσό που καταβλήθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη προσώπου που χρησιμοποιούσε το όχημα, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού σε σχέση με τα έξοδα ή την αμοιβή του ιατρού ή του νοσοκομείου ή για την παροχή της νοσηλείας επείγουσας φύσης.

(4) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας οφείλει όπως, σε περίπτωση που του ζητηθεί από πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι δικαιούται να υποβάλει απαίτηση για πληρωμή δυνάμει του άρθρου 25, να παράσχει στο πρόσωπο αυτό οποιαδήποτε πληροφορία έχει στη διάθεση του όσον αφορά-

(α) Τον αριθμό εγγραφής οποιουδήποτε οχήματος που το πρόσωπο αυτό ισχυρίζεται ότι είναι το όχημα, ως αποτέλεσμα της χρήσης του οποίου προέκυψε η σωματική βλάβη, και

(β) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προσώπου που χρησιμοποιούσε το όχημα κατά το χρόνο του περιστατικού από το οποίο προέκυψε η σωματική βλάβη.