Πληρωμή για νοσηλεία επείγουσας φύσης σε τραυματία τροχαίου ατυχήματος

25.-(1)Σε περίπτωση που-

(α) Καθίσταται αναγκαία η παροχή στη Δημοκρατία ιατρικής περίθαλψης ή χειρουργικής θεραπείας ή εξέτασης επείγουσας φύσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου που χρησιμοποιεί το όχημα) που έχει υποστεί σωματική βλάβη (περιλαμβανομένων και θανατηφόρων τραυμάτων) που προκαλείται ή προκύπτει από τη χρήση οχήματος, και

(β) η περίθαλψη, η θεραπεία ή η εξέταση διεξάγεται από προσοντούχο ιατρό εγγεγραμμένο με βάση τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (2) πιο κάτω.

(2) Το πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το όχημα κατά την ώρα του συμβάντος από το οποίο προκλήθηκε ή προέκυψε σε οποιοδήποτε πρόσωπο σωματική βλάβη, οφείλει όπως, ως αποτέλεσμα απαίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, καταβάλει στον ιατρό (ή, σε περίπτωση που νοσηλεία επείγουσας φύσης παρέχεται από περισσότερους από ένα ιατρούς, στον ιατρό που παρέχει πρώτος τέτοια νοσηλεία)-

(α) Καθορισμένο ποσό εκατό ευρώ (€100) σε σχέση με κάθε πρόσωπο στο οποίο παρέχεται νοσηλεία, και

(β) νοουμένου ότι η απόσταση, η οποία διανύεται από τον εν λόγω ιατρό για τη μετάβαση του στο σημείο που προσφέρεται η νοσηλεία και την επιστροφή του στο σημείο από όπου ξεκίνησε, υπερβαίνει τα τρία χιλιόμετρα, ποσό ενός ευρώ (€1) για κάθε χιλιόμετρο απόστασης.

(3) Σε περίπτωση που νοσηλεία επείγουσας φύσης προσφέρεται πρώτα σε νοσοκομείο, οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2)(α) πιο πάνω θα εφαρμόζονται σε σχέση με τέτοιο νοσοκομείο.

(4) Σε περίπτωση που, μετά από συμβάν, δημιουργείται υποχρέωση στο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το όχημα να καταβάλει, δυνάμει του εδαφίου (2) πιο πάνω, έξοδα σε σχέση με νοσηλεία επείγουσας φύσης, εάν το συμβάν προκλήθηκε από την πλημμελή πράξη άλλου προσώπου, τότε το πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το μηχανοκίνητο όχημα θα δικαιούται να ανακτήσει τα έξοδα αυτά από το πρόσωπο που διέπραξε την πλημμελή αυτή πράξη.