Πληρωμή σε σχέση με περίθαλψη σε νοσοκομείο

24.-(1) Όταν γίνεται οποιαδήποτε πληρωμή από ασφαλιστή με, ή χωρίς παραδοχή ευθύνης, άλλη από πληρωμή που γίνεται σε σχέση με νοσηλεία επείγουσας φύσης, δυνάμει ασφαλιστηρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, σχετικά με σωματική βλάβη, συμπεριλαμβανομένου και θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, η οποία βλάβη προκύπτει από τη χρήση οχήματος και το πρόσωπο που είσπραξε αποζημιώσεις για σωματική βλάβη, ή που πέθανε και που εν γνώσει του ασφαλιστή νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο είτε ως εσωτερικός είτε ως εξωτερικός ασθενής σχετικά με τη βλάβη που προέκυψε πρέπει επίσης να πληρωθούν από τον ασφαλιστή στο νοσοκομείο οι δαπάνες που λογικά διενεργήθηκαν από το νοσοκομείο που παρέσχε τέτοια θεραπεία, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών που πραγματικά εισπράχθηκαν από το νοσοκομείο για πληρωμή συγκεκριμένης επιβάρυνσης για τη θεραπεία αυτή:

Νοείται ότι, το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ασφαλιστής δε θα υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε πρόσωπο που έτυχε περίθαλψης, ως εσωτερικός ασθενής και τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε πρόσωπο που έτυχε περίθαλψης ως εξωτερικός ασθενής, σε νοσοκομείο.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού-

“νοσοκομείο” σημαίνει οποιοδήποτε κυβερνητικό νοσοκομείο και

“δαπάνες που διενεργήθηκαν λογικά” σημαίνει-

(α) σε σχέση με πρόσωπο που τυγχάνει περίθαλψης σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής, ένα ποσό για κάθε μέρα που παραμένει στο νοσοκομείο, που αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του ημερήσιου κόστους για κάθε εσωτερικό ασθενή, το κόστος της συντήρησης του νοσοκομείου και του προσωπικού του και της συντήρησης και περίθαλψης του εσωτερικού ασθενή, και

(β) σε σχέση με πρόσωπο που τυγχάνει περίθαλψης σε νοσοκομείο ως εξωτερικός ασθενής, τα λογικά έξοδα που πράγματι διενεργήθηκαν για την περίθαλψη του.