Επίδοση στον ασφαλιστή

23.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού όπου, λόγω μη διαμονής του εναγόμενου στη Δημοκρατία, δεν είναι δυνατή η επίδοση σε αυτόν στη Δημοκρατία του κλητηρίου εντάλματος σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, επίδοση στον ασφαλιστή, που διατάσσεται από το Δικαστήριο κατόπιν αίτησης για τέτοια επίδοση, λογίζεται ως επίδοση στον εναγόμενο. Σε τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα καταχώρησης εμφάνισης και διορισμού δικηγόρου εκ μέρους και για λογαριασμό του εναγομένου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ο όρος “ασφαλιστής” περιλαμβάνει και το Ταμείον Ασφαλιστών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο που να καλύπτει τον εναγόμενο.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται σε αγωγή που έχει επιδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα είναι εκτελεστή εναντίον του εναγομένου, αλλά ο ενάγων θα έχει έναντι του ασφαλιστή τα ίδια δικαιώματα τα οποία θα είχε, αν η αγωγή είχε επιδοθεί προσωπικά στον εναγόμενο.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση όπου ο εναγόμενος ενάγεται για ευθύνη η οποία προέκυψε, είτε ολικά είτε μερικά, από ή σε σχέση με τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος που καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 του Νόμου αυτού ή που δε διαθέτει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ασφαλιστής λογίζεται και το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “κλητήριο ένταλμα” περιλαμβάνει και ειδοποίηση τριτοδιαδίκου, ο όρος “εναγόμενος” περιλαμβάνει και τον τριτοδιάδικο και ο όρος “ενάγων” περιλαμβάνει και τον εναγόμενο που υποβάλλει αίτηση τριτοδιαδίκου.