Παραγραφή αγώγιμου δικαιώματος κατά του αδικοπραγούντα

22. [Διαγράφηκε]