Επιπρόσθετα δικαιώματα τρίτων έναντι ασφαλιστή

21.-(1)Καμιά διευθέτηση που γίνεται από ασφαλιστή σχετικά με αξίωση η οποία μπορούσε να γίνει από ζημιωθέντα σχετικά με ευθύνη η οποία απαιτείται να καλυφθεί από ασφαλιστήριο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δε θα είναι έγκυρη εκτός αν ο ζημιωθείς είναι μέρος σε τέτοια διευθέτηση.

(2) Ασφαλιστήριο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από το θάνατο προσώπου που είναι ασφαλισμένο βάσει τέτοιου ασφαλιστηρίου, ως εάν ο ασφαλισμένος να βρισκόταν ακόμα στη ζωή.