Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης από ασφαλιστή

20A.-(1) Ο κάτοχος ασφαλιστηρίου έχει το δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε βεβαίωση σχετικά με τις αξιώσεις αποζημίωσης από ευθύνη έναντι τρίτου που αφορούν το όχημα ή τα οχήματά του που καλύπτονταν από το ασφαλιστήριο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας της συμβατικής σχέσης ή με την ανυπαρξία τέτοιων αξιώσεων, εφεξής «βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων».

(2)(α) Ασφαλιστής χορηγεί στον κάτοχο ασφαλιστηρίου τη βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης.

(β) Η βεβαίωση, την οποία ασφαλιστής χορηγεί, έχει τη μορφή και το περιεχόμενο της βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων και, συγκεκριμένα, τη μορφή και το περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τυχόν εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 16 της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ.

(3)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστής λαμβάνει υπόψη για τον καθορισμό των ασφαλίστρων τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων, οι οποίες εκδίδονται από άλλο ασφαλιστή, δεν μεταχειρίζεται τους ασφαλισμένους κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις και δεν αυξάνει τα ασφάλιστρά τους λόγω της ιθαγένειάς τους ή αποκλειστικά και μόνο λόγω του προηγούμενου κράτους μέλους διαμονής τους.

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστής λαμβάνει υπόψη για τον καθορισμό των ασφαλίστρων τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων, οι οποίες εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, θεωρεί αυτές ισότιμες με τις βεβαιώσεις που εκδίδονται από ασφαλιστή στη Δημοκρατία, μεταξύ άλλων κατά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων.

(4)  Ασφαλιστής δημοσιοποιεί γενική επισκόπηση των πολιτικών του σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.