Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης από τους ασφαλιστές

20Α. Ο ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να χορηγεί, εντός  δεκαπέντε ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ασφαλισμένο, βεβαίωση σχετικά με τις αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων που αφορούν το όχημα ή τα οχήματα που καλύπτονταν από ασφαλιστήριο, ή την ανυπαρξία τέτοιων αξιώσεων, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας της συμβατικής σχέσης, ιδίως σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να συνάψει νέα ασφαλιστική σύμβαση με άλλον ασφαλιστή.