Πτώχευση ασφαλισμένου δεν επηρεάζει ορισμένες αξιώσεις

20. Όταν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού εκδόθηκε και παραδόθηκε πιστοποιητικό ασφάλισης προς όφελος του προσώπου που ασφαλίσθηκε, η επέλευση, σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ασφαλισμένο βάσει του ασφαλιστηρίου, οποιωνδήποτε γεγονότων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) ή στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό, δε θα επηρεάζει τέτοια ευθύνη του προσώπου αυτού η οποία απαιτείται όπως καλυφθεί από ασφαλιστήριο με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού και καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δε θα επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα έναντι του ασφαλιστή, που παραχωρούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 17, 18 και 19, του προσώπου προς το οποίο η ευθύνη προέκυψε.