Ορισμένες διευθετήσεις μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου είναι χωρίς αποτέλεσμα

19. Όταν πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού έχει πτωχεύσει ή όταν το ασφαλισμένο αυτό πρόσωπο είναι εταιρεία και εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης ή ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση εγκρίθηκε σχετικά με την εταιρεία αυτή, καμιά συμφωνία που γίνεται μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου μετά τη δημιουργία ευθύνης προς ζημιωθέντα και μετά την έναρξη της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης, αναλόγως της περίπτωσης, ούτε παραίτηση, εκχώρηση ή άλλη διάθεση που γίνεται στον ασφαλισμένο ή πληρωμή που έγινε στον ασφαλισμένο μετά την έναρξη αυτή, δε θα είναι αποτελεσματική ώστε να ακυρώσει ή επηρεάσει τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται ή περιέρχονται σε ζημιωθέντα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και τέτοια δικαιώματα θα είναι τα ίδια ως να μη γινόταν τέτοια συμφωνία, παραίτηση, εκχώρηση, διάθεση ή αποπληρωμή.