Ορισμένες διευθετήσεις μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου είναι χωρίς αποτέλεσμα

19. Όταν πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού έχει πτωχεύσει ή όταν το ασφαλισμένο αυτό πρόσωπο είναι εταιρεία και εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης ή ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση εγκρίθηκε σχετικά με την εταιρεία αυτή, καμιά συμφωνία που γίνεται μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου μετά τη δημιουργία ευθύνης προς τρίτο πρόσωπο και μετά την έναρξη της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης, αναλόγως της περίπτωσης, ούτε παραίτηση, εκχώρηση ή άλλη διάθεση που γίνεται στον ασφαλισμένο ή πληρωμή που έγινε στον ασφαλισμένο μετά την έναρξη αυτή, δε θα είναι αποτελεσματική ώστε να ακυρώσει ή επηρεάσει τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται ή περιέρχονται σε τρίτο πρόσωπο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και τέτοια δικαιώματα θα είναι τα ίδια ως να μη γινόταν τέτοια συμφωνία, παραίτηση, εκχώρηση, διάθεση ή αποπληρωμή.